Podnikanie a manželstvo

Podnikanie ovplyvňuje počas manželstva nielen život samotného podnikateľa, ale aj jeho rodiny. Preto je dôležité, aby si podnikateľ ešte predtým, ako začne podnikať, dôkladne usporiadal svoje podnikateľské vzťahy nielen v ľudskej, ale aj v právnej rovine. Porozumenie druhého manžela rizikám a výhodám jednotlivého usporiadania majetku v rámci manželstva, ako i samotné usporiadanie majetku, je jedným zo základných predpokladov úspešného podnikania.

Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Za účelom objasnenia vzájomnej prepojenosti podnikania a manželstva je potrebné vymedziť v prvom rade majetok, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Podľa Občianskeho zákonníka do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol za trvania manželstva, teda aj príjmy z podnikateľskej činnosti. Občiansky zákonník ďalej vymenúva majetok, ktorý je z BSM vylúčený, a to napríklad veci získané darom, dedením alebo veci slúžiace osobnej potrebe, prípadne výkonu povolania niektorého z manželov. Aj napriek tomu, že právne názory v tejto oblasti sa rôznia, podnikanie sa tiež zvykne považovať za výkon povolania. Ďalej treba zohľadniť i modifikácie rozsahu BSM (jeho zúženie, rozšírenie a pod.), ak boli realizované.

 

Modifikácia rozsahu BSM

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Zákonný rozsah BSM teda možno zúžiť alebo rozšíriť iba dohodou manželov, čím je vylúčené uplatnenie inštitútu predmanželských zmlúv na území SR. Slovenský právny poriadok predmanželské zmluvy nepozná, a teda akákoľvek takáto hoci uzatvorená, bola by neplatná.

Podnikateľ/ka sa tak po uzavretí manželstva s nepodnikateľom/kou môžu napríklad dohodnúť, že veci nadobudnuté počas manželstva podnikaním jedného z manželov nebudú patriť do BSM, ale len do vlastníctva podnikajúceho manžela. Okrem toho Občiansky zákonník manželom umožňuje, aby si dohodou upravili, kto z nich bude spoločný majetok spravovať.

Manželia sa môžu tiež dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva. V tomto prípade dohoda manželov neupravuje rozsah BSM, ale dobu jeho vzniku. Manželia tak v praxi nadobúdajú vlastníctvo veci len pre seba, avšak od okamihu zániku manželstva všetky veci, ktoré patrili niektorému z manželov v čase zániku manželstva a boli nadobudnuté za trvania manželstva budú patriť do BSM.

Súhlas na podnikanie

Za účelom ochrany majetku tvoriaceho BSM je podnikateľ povinný pri začatí podnikania získať na použitie majetku v BSM súhlas druhého manžela. Aby však týmto obmedzením nebolo porušené právo na slobodné podnikanie garantované priamo Ústavou SR, Občiansky zákonník súčasne ustanovuje, že ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním tomuto súhlasu už nepodliehajú.

Samotný súhlas možno udeliť ústne, písomne alebo konkludentne, čiže v akejkoľvek forme, z ktorej bude nepochybne a jasne vyplývať vôľa druhého manžela.

Obchodný podiel ako predmet BSM

Otázka obchodného podielu ako súčasti BSM vyvoláva v právnej teórii rozporuplné názory. V minulosti sa uplatňoval výklad, podľa ktorého obchodný podiel do BSM nepatrí, pretože nie je vecou ani majetkovým právom a nespĺňa tak zákonnú definíciu BSM. V súčasnosti sa však do popredia dostáva názor, že aj obchodný podiel môže byť súčasťou BSM a to vtedy, ak ho manžel nadobudne za trvania manželstva a zo spoločného majetku.

V prípade zániku účasti spoločníka v spoločnosti je predmetom BSM aj vyrovnací podiel, pričom vyrovnacím podielom sa rozumie podiel spoločníka na majetku spoločnosti, ktorý je spoločnosť povinná vyplatiť bývalému spoločníkovi z titulu zániku jeho účasti v spoločnosti. Výška vyrovnacieho podielu sa určuje podľa účtovnej závierky vyhotovenej za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého zanikla účasť spoločníka v spoločnosti.

Rovnako, ak zanikne samotná spoločnosť likvidáciou, podiel na majetkovom zostatku plynúcom z likvidácie (tzv. podiel na likvidačnom zostatku) sa tiež považuje za súčasť BSM. Likvidačným zostatkom je hodnota majetku, ktorý zvýšil po uhradení všetkých záväzkov spoločnosti.

Patrí podnik do BSM?

Podľa Obchodného zákonníka sa podnikom rozumie celý súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania podnikateľa. Judikatúra pripúšťa zaradenie podniku do BSM, ak je podnik vo vlastníctve oboch manželov. Naopak, do oddeleného vlastníctva niektorého z manželov patrí podnik vtedy, ak je podnikateľom iba tento manžel a podnik mu slúži ako vec potrebná na výkon povolania.

Každý z manželov môže pri vyporiadaní BSM požadovať úhradu toho, čo vynaložil zo svojich prostriedkov na spoločný majetok a na druhej strane je povinný nahradiť to, čo sa vynaložilo na jeho majetok z majetku spoločného, teda z BSM. Nakoľko s podnikaním sú spojené nielen príjmy, ale aj výdavky, pri vyporiadaní BSM by sa malo vychádzať z kladného rozdielu aktív a pasív podnikania manžela ku dňu zániku BSM. Tento rozdiel bude predstavovať cenu podniku.

Uspokojenie pohľadávky z majetku BSM

Za účelom ochrany tretích osôb Občiansky zákonník umožňuje, aby veriteľ svoju pohľadávku voči jednému z manželov uspokojil v exekúcii aj z majetku patriaceho do BSM. Musí to však byť pohľadávka vzniknutá počas trvania manželstva.

V tejto právnej oblasti sa vynára množstvo otázok, pričom vo väčšine prípadov nám odpovede na ne poskytuje až judikatúra, nie zákon. Judikatúra ako taká síce nemá záväzný charakter, napriek tomu platí, že výkon rozhodnutia nemožno viesť zrážkami zo mzdy manžela, ktorý nie je dlžníkom.

Ak sa manželia dohodli na zúžení alebo rozšírení rozsahu BSM a pohľadávka veriteľa jedného z manželov vznikla pri používaní majetku nepatriaceho do BSM, nemožno na jej uspokojenie použiť majetok z BSM.

Podnikanie ako dôvod zrušenia BSM

Ak začne podnikať len jeden z manželov, druhý manžel nie je povinný znášať riziká súvisiace s podnikaním. V prípade, že jeden z manželov získa oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, má preto druhý manžel právo podať na súd návrh na zrušenie BSM. V konaní súd zisťuje len to, či jeden z manželov získal oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť a či návrh podala na to oprávnená osoba. Ak sú tieto zákonné podmienky splnené, súd BSM zruší. Pokiaľ oprávnenie na podnikanie získajú obaja manželia, návrh na zrušenie BSM môže súdu podať ktorýkoľvek z nich.

Občiansky zákonník upravuje aj prípady, kedy po zrušení BSM súdom podnikateľ uskutočňuje podnikateľskú činnosť spolu s manželom – nepodnikateľom alebo s jeho pomocou. Príjmy takto získané si manželia rozdelia pomerom určeným na základe písomnej zmluvy, alebo, ak manželia takúto zmluvu neuzatvoria, platí, že príjmy si budú deliť rovným dielom.

Zánik BSM v dôsledku konkurzu

V súlade so Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii zánik a následné vyporiadanie BSM spôsobuje aj vyhlásenie konkurzu na majetok niektorého z manželov. Návrh na vyporiadanie BSM tu podáva správca konkurznej podstaty.

Právna úprava ohľadom zrušenia BSM z dôvodu vyhlásenia konkurzu je zameraná na ochranu veriteľov, preto ak manželia uzatvoria v posledných 6 mesiacoch pred vyhlásením konkurzu dohodu o vyporiadaní BSM, je táto v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii automaticky neplatná. 

JUDr. Barbora Paulovičová, advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou DT LEGAL, s.r.o.

 

Začnite písať