PODNIKANIE MLADÝCH INOVÁTOROV


Ak chce mladý človek samostatne podnikať musí, bez ohľadu na sektor podnikania, dosiahnuť vek 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a byť bezúhonný. Podnikateľský duch, kreativita či túžba po sebarealizácii však vekové obmedzenie nepozná. Čo mu umožňuje naša legislatíva a aké podmienky majú podnikateľskí juniori susednom Česku?


Podnikanie fyzickej osoby – živnosť

  Slovenská republika § 12 živnostenského zákona  Česká republika § 33 v spojitosti s § 37 Občianskeho zákonníka
Neplnoletá osoba môže podnikať: prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorý ohlási živnosť (a bude spravovať aj majetok neplnoletej osoby až do dovŕšenia plnoletosti, t. j. 18. roku veku).Neplnoletá osoba môže podnikať:
– samostatne ako neplnoletý na základe súhlasu zákonného zástupcu (rodiča alebo poručníka),
– samostatne ako neplnoletý na základe priznania plnej spôsobilosti na právne úkony súdom.  
Neplnoletá osoba sa môže k živnosti dostať: nadobudnutím majetku dedením, ktorého prostredníctvom bola živnosť vykonávaná.  

* Ak chce neplnoletá osoba (dedič) pokračovať v zdedenej živnosti, musí sa jej ustanoviť zodpovedný zástupca (najčastejšie to býva rodič).

* Aj v prípade dedenia bude za neplnoletú osobu vykonávať úkony spojené so živnosťou zákonný zástupca.  
Neplnoletá osoba sa môže k živnosti dostať: nadobudnutím majetku dedením, ktorého prostredníctvom bola živnosť vykonávaná.      

* Ak chce neplnoletá osoba (dedič) pokračovať v zdedenej živnosti, musí sa jej ustanoviť zodpovedný zástupca (najčastejšie to býva rodič).  
Priznanie plnej spôsobilosti na právne úkony neplnoletej osoby za účelom podnikania súdom nie je možné.   Plná spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda: plnoletosťou (dovŕšením 18 rokov veku), uzatvorením manželstva pred dovŕšením 18 rokov veku.            


* Osoba, ktorá uzavrela manželstvo pred dovŕšením 18 rokov veku, síce nadobudla plnoletosť, ale nemôže si sama založiť živnosť, pretože nespĺňa jednu z podmienok, t. j. že nemá 18 rokov.
Priznanie plnej spôsobilosti na právne úkony neplnoletej osoby za účelom podnikania súdom je možné.   Podmienky na priznanie plnej spôsobilosti na právne úkony neplnoletej osoby súdom sú: dosiahnutie veku 16 rokov,návrh neplnoletej osoby podaný na príslušný súd,súhlas zákonného zástupcu s takýmto návrhom,osvedčenie schopnosti neplnoletej osoby sama sa živiť a obstarávať si záležitosti.  

*Ak súd návrhu vyhovie, neplnoletá osoba nadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony, nielen na úkony spojené s podnikaním.  

Podnikanie právnickej osoby – spol. s r. o.

  Slovenská republika    Česká republika  
Neplnoletá osoba nemôže na Slovensku založiť spol. s r. o.  

* Podmienkou založenia spol. s r. o. je plnoletosť (18 rokov), ktorú musí splniť osoba, ktorá má byť štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom).
Neplnoletá osoba môže v Českej republike založiť spol. s r. o.  


* Podmienkou založenia spol. s r. o. je súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby, ktorý je schválený súdom. Takéto schválenie nahrádza podmienku dosiahnutia určitého veku pre výkon podnikateľskej činnosti.
Neplnoletá osoba si môže založiť spol. s r. o.: prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorý by do dosiahnutia jej plnoletosti spravoval majetok.Neplnoletá osoba si môže založiť spol. s r. o.: prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorý by do dosiahnutia jej plnoletosti spravoval majetok.
Neplnoletá osoba sa môže stať spoločníkom v nasledujúcich prípadoch:   nadobudne podnik dedením,nadobudne podnik darovaním.        

* V prípade, že neplnoletá osoba nadobudla obchodný podiel, musí všetky úkony súvisiace s prevádzkovaním spoločnosti vykonávať jej zákonný zástupca.
Neplnoletá osoba sa môže stať spoločníkom v nasledujúcich prípadoch:   nadobudne podnik dedením,nadobudne podnik darovaním.  

* V prípade, že neplnoletá osoba nadobudla obchodný podiel, musí všetky úkony súvisiace s prevádzkovaním spoločnosti vykonávať jej zákonný zástupca.

* V prípade priznania čiastočnej alebo plnej spôsobilosti na právne úkony je možné, aby neplnoletá osoba vykonávala práva a povinnosti spoločníka samostatne. Je na to potrebný súhlas zákonného zástupcu schválený súdom.  

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

“Dnes naša krajina talentovaným mladým ľuďom s nápadmi odkazuje, že musia čakať do 18, alebo si založiť firmu v zahraničí alebo ich už v čase dospievania nútime hľadať spôsob ako obchádzať pravidlá. Nevidím dôvod, prečo by za stanovených podmienok nemohli podnikať aj v mladšom veku“

Ján Palenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu

Pokladám za dôležité, aby aj neplnoletí mladí ľudia mali možnosť podnikať. Rovnako dôležité je tiež neurobiť chybu v príprave legislatívy, ktorá to umožní.

Zdroje informácií:

  • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • zákon č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 2. vydání, 2022, s. 147–148: E. Dobrovolná – výklad § 33 a § 37

TEXT: Centrum lepšej regulácie

Začnite písať