Podnikanie v zahraničí? Štát môže výrazne pomôcť


Ekonomická diplomacia v spolupráci s aktivitami ministerstva hospodárstva môže výrazne prispieť k prieniku slovenských firiem na zahraničné trhy. O téme sme sa zhovárali so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR JÁNOM ORAVCOM.


Ako vnímate na ministerstve pojem ekonomická diplomacia?

Je to jeden z pilierov aktivít vlády v oblasti zahraničnej politiky. Primárna pozornosť sa venuje podpore exportu, prílevu zahraničných investícií a presadzovaniu záujmov Slovenska v medzinárodných organizáciách. Ministerstvo hospodárstva má za úlohu vytvárať vhodné podnikateľské prostredie na národnej úrovni a vytvoriť podmienky pre firmy, ktoré majú záujem exportovať. Využitím dostupných nástrojov, identifikáciou perspektívnych teritórií, servisom. Zároveň musíme reflektovať aktuálne hospodárske trendy a zameriavať sa na nové perspektívne oblasti, napríklad na inovácie.

Ako veľmi je ekonomická diplomacia dôležitá pre slovenské MSP pri prienikoch na zahraničné trhy?

Môže výrazne prispieť. Prostredníctvom proaktívneho prístupu ekonomických diplomatov a proexportne orientovaných nástrojov v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektmi vonkajších ekonomických vzťahov.

Aj keď diplomacia je iný rezort, aké aktivity v tejto súvislosti vyvíja Ministerstvo hospodárstva SR? Čo všetko patrí do jeho agendy?

Ján Oravec

Sú to predovšetkým medzirezortné a konzultačné komisie. Komisie sú platformou, ktorá má podporovať bilaterálnu spoluprácu na úrovni štátnych orgánov a inštitúcií vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. A aj spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi pri realizácii investičných zámerov a spoločných projektov. Súčasťou zasadnutí komisie sú aj podnikateľské fóra a B2B rokovania, ktoré organizačne zabezpečuje SARIO. Medzivládne, rezortné a konzultačné komisie sú spoločne so zahraničnými pracovnými cestami vedúcich predstaviteľov ministerstva hospodárstva významným nástrojom na podporu bilaterálnej hospodárskej spolupráce s vybratými krajinami, a to najmä v prípade ich kombinácie s účasťou predstaviteľov podnikateľskej sféry.

A nezabudnime ani na Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP…

Áno, zabezpečujú ho agentúra SARIO a Slovak Business Agency. Projekt podporuje slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo bratislavského kraja formou aktivít a nástrojov, ktoré chcú posilniť ich internacionalizačné aktivity a pomôcť s prienikom na zahraničné trhy vo fáze rozvoja vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutia bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP s cieľom zvýšiť mieru ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce. Spolupráca si kladie za úlohu aj stimulovať ďalší rozvoj a rast MSP a posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve, čo vytvára predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné trhy.

Úlohou projektu je vytvoriť komplexný systém podpory internacionalizácie MSP a vytvárať činnosti na jej podporu v rámci Trade Pointu ako komplexného podporného miesta so širokým portfóliom služieb, na ktorom MSP získa ucelenú podporu pri prieniku na zahraničné trhy. Širokú paletu služieb poskytovaných v rámci projektu tvorí okrem iného poskytovanie krátkodobého a dlhodobého individuálneho poradenstva, účasť MSP na propagačných podujatiach v zahraničí, propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ.

Ktoré trhy sa javia ako najzaujímavejšie pre slovenské MSP?

Dominujú krajiny EÚ. Pre slovenských exportérov sú tieto trhy atraktívne najmä pre geografickú blízkosť, politickú stabilitu a dobrú predvídateľnosť hospodárskeho vývoja. S tým súvisia sekundárne dôvody, ako napríklad nízka cena a ľahká organizácia logistiky a pod., ktoré majú sumárne v celkovom manažmente rizika ktoréhokoľvek exportéra značný význam.

Aké najväčšie prekážky majú MSP pri expanzii?

Za najväčšie prekážky možno považovať nedostatok kapitálu, neschopnosť spĺňať požiadavky zákazníkov na kvalitu, náklady alebo ťažkosti súvisiace s administratívou potrebnou na prepravu, iné zákony a predpisy v cudzej krajine, clá alebo iné prekážky obchodu na cudzom trhu (napr. fytosanitárne obmedzenia pri vývoze do tretích krajín), či kultúrne rozdiely (vrátane podnikateľskej kultúry).

Máte štatistiky, koľkým MSP sa podarí presadiť s vašou pomocou? S vaším prispením sa etablovať v zahraničí?

V rámci aktivít, ktoré pre MSP ponúkame cez Národný projekt pre internacionalizáciu MSP, máme spätnú väzbu od firiem hneď po využití niektorého z nástrojov. Dôležitejšie pre nás je vedieť zhodnotiť po určitom čase, ako sa napríklad účasť na medzinárodnom veľtrhu, resp. účasť v podnikateľskej misii vedenej ministrom pretavila do konkrétneho výsledku v podobe zvýšenia exportu do existujúceho teritória, resp. prieniku na nový trh. Tieto informácie však často firmy z pochopiteľných dôvodov nechcú poskytovať.

Majú, resp. dostávajú slovenské MSP dostatok informácií o možnostiach, ktoré im štát ponúka?

Informácie sa dajú nájsť. To nie je problém. Výzvou skôr je sústrediť ich na jednom mieste tak, aby boli ľahko dostupné a dokázali poskytnúť odpovede na otázky a problémy, ktorým MSP čelia. Určite by sa zišiel centralizovaný portál, kde by boli vždy najaktuálnejšie informácie.

Čo nové pripravuje ministerstvo hospodárstva v rámci ekonomickej diplomacie?

V rámci pripravovanej Koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov bude napríklad venovaná samostatná kapitola ekonomickej diplomacii. Naším cieľom je nastaviť požiadavky na ekonomických diplomatov tak, aby to boli správni ľudia na správnom mieste. Dôležité je vedieť identifikovať aktivity, ktoré majú plniť, tak, aby rešpektovali špecifiká teritórií, v ktorých pôsobia. Radi by sme sa viac pozreli aj na vyhodnocovanie ekonomickej diplomacie. Aby sme vedeli prijať závery, kde je potenciál väčší, a podľa toho smerovať prostriedky na posilňovanie aktivít, ktoré sú súčasťou ekonomickej diplomacie.

Čo by koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie mala celkovo priniesť?

Sleduje hlavný cieľ podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu založeného na generovaní kvalitných a udržateľných pracovných miest a zvýšení konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle. Pre efektívnu a účinnú implementáciu koncepcie budú pravidelne vypracované akčné plány s konkrétnymi úlohami, pomenovanými nositeľmi úloh a merateľnými ukazovateľmi. Akčné plány budú spracované za účasti všetkých kľúčových orgánov štátnej správy, ktoré vo svojich aktivitách vstupujú do oblasti vonkajších ekonomických vzťahov, a v úzkej komunikácii so zástupcami inštitúcií zastupujúcich záujmy podnikateľov a exportérov. Akčné plány sa budú pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať.

Kam sa obrátiť o pomoc

Exportno-importná banka SR (EXIMBANKA SR) – jej poslaním je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích činností. Jej produkty sú určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom, respektíve výrobcom tovarov a poskytovateľom služieb určených na vývoz (predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky). Na strane importu je to dovoz technológií, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú vývoz kvalitnejšej produkcie s vysokou mierou pridanej hodnoty.

Agentúra SARIO – pripravuje harmonogram podporovaných aktivít a postupne spúšťa registrácie na jednotlivé podujatia. Kalendár podporovaných aktivít je na https://www.sario.sk/sk/np v rámci jednotlivých kategórií podujatí – veľtrhy a výstavy, podnikateľské misie, semináre exportnej akadémie.

Malé a stredné podniky môžu využiť tieto podporné programy, v ktorých SARIO realizuje komplexné technicko-organizačné zabezpečenie, finančne zastrešuje prenájom výstavných plôch, realizáciu expozícií, vstupy na kľúčové medzinárodné konferencie či zabezpečuje renomovaných spíkrov na seminároch určených na sprostredkovanie zručností v oblasti zahraničného obchodu. Slovenské spoločnosti tak majú možnosť prostredníctvom účasti na veľtrhoch a výstavách prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a export výrobkov do zahraničia.

Prostredníctvom podnikateľských misií môžu využiť prienik na zahraničný trh, získať informácie o príležitostiach pre obchod a investície v danej krajine a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi. V rámci série seminárov a webinárov Exportnej akadémie môžu zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu, čo potom vedie k podpore ich ďalšej expanzie na nové a rizikovejšie zahraničné trhy.

Prokop Slováček
Foto: Ján Oravec

 

Začnite písať