Podnikanie žien na Slovensku: stále nevyužitý potenciál

V oblasti podnikania sa na Slovensku dlhodobo prejavuje výrazne nižšie zastúpenie žien – pod 29 %, ktoré je oveľa nižšie ako v prípade zamestnania – okolo 47 %. Tento problém pretrváva v rámci všetkých vekových aj sociálnych kategórií spoločnosti. Oblasť podnikania tak doposiaľ predstavuje nevyužitý potenciál pre kariérnu sebarealizáciu a ekonomické zabezpečenie žien.

Nízky podiel žien je zaznamenávaný aj v prípade začínajúcich podnikateľov, aj keď dosahuje vyššie hodnoty oproti celkovému podielu. Negatívnym faktorom je ale prebiehajúci trend znižovania zastúpenia žien, ktorý sa prejavuje najmä v najpočetnejšej kategórii živnostníkov, ale aj v kategórii samostatne hospodáriacich roľníkov

Najviac je živnostníčok

Aj keď sa v poslednom období prejavuje určitý rast zastúpenia žien v podnikaní uvedený výrazný rodový nepomer zostáva viac-menej nezmenený. Celkovému podielu v rámci podnikateľov – fyzických osôb prakticky zodpovedá aj zastúpenie žien v najpočetnejšej skupine podnikateľov – v kategórii živnostníkov. Najnižšie zastúpenie ženy tradične dosahujú v kategórii samostatne hospodáriacich roľníkov, kde sa ich podiel dlhodobo znižuje. Jedinou kategóriou s výrazným (nadpolovičným) zastúpením žien sú slobodné povolania (ako napr. psychológ, veterinárny lekár, advokát, daňový poradca, architekt, stavebný inžinier apod.) jedná sa však o početne minoritnú kategóriu.

Ženy majú prevahu v službách

Z hľadiska zastúpenia žien v rámci ekonomických odvetví sú dominantnými služby. V kategórii obchodných služieb (finančné a poisťovacie činnosti, predaj a správa nehnuteľnosti, odborné, vedecké a technické činnosti a ďalšie podporné služby ako napr. sprostredkovanie práce, cestovné agentúry alebo kancelárske a obchodné pomocné činnosti), predstavujú ženy až polovicu podnikateľov a v kategórii ostatné služby (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne služby, umenie, zábava a rekreácia) dokonca až vyše 60 % podnikateľov, pričom v tejto kategórii ako v jedinej zastúpenie žien výraznejšie stúpa. Naproti tomu v sektoroch priemyslu, stavebníctva, dopravy ale aj pôdohospodárstva dosahuje zastúpenie žien len od 2 % do 14 %.

zivnostnicky

Zdroj: SBA, spracované na základe údajov Registra organizácií ŠÚ SR (klikni pre zväčšenie)

Najmenej živnostníčok je v Prešovskom kraji

Na úrovni regiónov je najvýraznejšie zastúpený Bratislavský kraj s viac ako 1/3 zastúpením žien, za ním nasledujú Košický a Banskobystrický kraj. Najnižšie zastúpenie žien v podnikaní dosahuje Prešovský kraj, pričom v tomto kraji ako v jedinom podiel žien v podnikaní nenarastá.

kraje

Zdroj: SBA, spracované na základe údajov Registra organizácií ŠÚ SR (klikni pre zväčšnie)

Nízky podiel zastúpenia žien v podnikaní radí Slovensko na jedno z posledných miest v porovnaní krajín EÚ.

krajiny eu

Zdroj: SBA, spracované na základe údajov Eurostatu (údaje pokrývajú FO – podnikateľov, ako aj právnické osoby – podniky)  (klikni pre zväčšnie)

Obávajú sa zlyhania

Ako vyplýva z výsledkov prieskumu Globálny monitor podnikania (GEM), ktorý sa na Slovensku uskutočňuje od r.2011, zo strany žien klesá vnímanie vhodných podnikateľských príležitostí a rastie obava zo zlyhania. Zároveň, vďaka zlepšeniu ekonomických podmienok v dôsledku postupného odoznievania dopadov globálnej ekonomickej krízy prejavuje sa aj pokles vstupu do podnikania z dôvodu nedostatku iných možností ekonomického uplatnenia sa. Dôsledkom je nižšia motivácia žien pre vstup do podnikania.

Vybrané výsledky GEM prieskumu 2011 – 2014 – ženy (v %)

Postoje, motívy k podnikaniu 2011 2012 2013 2014
V mojom okolí sú dobré príležitostí na podnikanie 22,4 15,8 14,3 20,6
Mám vedomosti a zručnosti na podnikanie 42,8 38,3 40,3 42,6
Pokúšate sa v súčasnosti Vy sám, alebo s niekým iným, začať nové podnikanie 12,6 9,9 10,3 11,6
Vstup do podnikania z nutnosti 35,0 33,2 29,0 28,6
Strach zo zlyhania podnikania (Percento populácie 18 – 64 ročných s pozitívnym vnímaním príležitostí, ktoré indikuje, že strach zo zlyhania by ich odradil začať podnikať.) 38,8 46,6 34,5 43,9
Celková počiatočná podnikateľská aktivita žien – metodika GEM consortium 8,1 6,7 7,3

Zdroj: SBA (údaje za rok 2014 predstavujú predbežné, neoficiálne čísla)

Na základe viacerých pilotných projektov realizovaných Slovak Business Agency v predchádzajúcich rokoch sa potvrdilo, že ženy sú pri vstupe do podnikania konfrontované s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi bariérami, ktoré im často znemožňujú alebo obmedzujú vstup, prípadne úspešný rozbeh podnikateľskej činnosti. Preto je potrebné realizovať osobitné podporné opatrenia zamerané na zvýšenie motivácie žien pre vstup do podnikateľskej aktivity, zvýšenie podnikateľských zručností a podporu počas prvých fáz rozbehu podnikania. Takéto opatrenia sú plánované v rámci pripravovaného Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020, v rámci ktorého by mali byť realizované aktivity na podporu podnikania znevýhodnených skupín, vrátane žien.

 

Začnite písať