Postup pri tvorbe franchisingového konceptu

Franchising je štandardné podnikanie, ktorého cieľom je dosiahnuť zisk. Jeho základom je teda biznis plán.

Pre pomenovanie kompletného súhrnu franchisingovej dokumentácie sa všeobecne používa pojem “franchisingový koncept”. Východiskom pre jeho vznikbýva pôvodný podnikateľský projekt, ktorý je úspešne overený na trhu najmenej v jednej vlastnej prevádzke po dobu minimálne jedného roka.  Počas tohto obdobia sa nastavujú ekonomické aj technické parametre konceptu a súčasne tvoria manuály a ostatné dokumenty potrebné pre formalizáciu, predaj a aplikáciu konceptu vo franchisingových prevádzkach.

Základom franchisingového konceptu je biznis plán

Franchising je štandardné podnikanie, ktorého cieľom je dosiahnuť zisk. Jeho základom je teda biznis plán, v ňom sa overujú možnosti ale aj limity podnikateľského projektu.

Zohľadnite v ňom všetky aspekty daného podnikania (napr. sezónnosť) a vytvorte si primeranú rezervu pre nepredvídané situácie. Franchisingový koncept má zmysel vytvoriť len pre taký biznis, ktorý vykazuje primeraný zisk, ktorý sa potom rozdelí medzi franchisora a franchisanta. Hospodársky výsledok projektovaný v biznis pláne je východiskom pre nastavenie primeraných franchisingových a licenčných poplatkov.

Nákladové a výnosové položky spravidla nie sú pre jednotlivé prevádzky franchisingového reťazca rovnaké (napr. rôzne je nájomné aj predpokladané obraty). Preto sa biznis plán pri expanzii siete vytvára osobitne pre každú franchisingovú prevádzku. Pri jeho zostavovaní sa primerane použijú hodnoty skutočných nákladových aj výnosových položiek v pilotnej prevádzke.

Východiskové údaje a vzorce pre zostavenie ekonomického modelu prevádzky sú súčasťou franchisingového konceptu. Pri výpočte predpokladaného hospodárskeho výsledku franchisingovej prevádzky je rozhodujúcou veličinou odhad jej budúceho skutočného obratu. Presnosťou tohto odhadu je vyjadrená úroveň podnikateľského rizika a miera pravdepodobnosti dosiahnutia predpokladanej úspešnosti prevádzky.

Franchisingový balík 

Obsahuje popis, manuály a dokumentáciu konceptu, v ktorej je podrobne popísané kompletné know-how, teda všetky pravidlá, postupy a činnosti potrebné na úspech franchisingovej prevádzky. Franchisingový manuál je hlavným zdrojom informácií. Je to dokument obsahujúci všetky relevantné údaje a postupy predmetného podnikania.

Môže v ňom byť predpísaný aj dodávateľský systém, softvérové vybavenie, dispozičné riešenie a technologické vybavenie prevádzky, design manuál predaja aj prevádzky, receptúry, personálne a organizačné schémy, atď.

Je dôležité aby úplne popisoval všetky situácie, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii finálneho produktu.  Jeho vypracovanie tvorí odborne i časovo najnáročnejšiu časť tvorby franchisingového konceptu.

Franchisingová a licenčná zmluva

Licenčnou zmluvou sa franchisantovi poskytuje a zároveň vymedzuje právo a podmienky na používanie ochrannej známky symbolizujúcej franchisingový koncept. Licenčná zmluva má predpísané náležitosti a registruje sa na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Najdôležitejším  dokumentom zakladajúcim obchodný vzťah a podmienky spolupráce je Franchisingová zmluva. V zmysle Obchodného zákonníka ide o tzv. nepomenovanú Obchodnú zmluvu. Aby ste čo najviac znížili riziko súdnych sporv, mala by obsahovať úpravu týchto skutočností:

– vymedzenie druhu spolupráce zmluvných strán

– práva prislúchajúce poskytovateľovi franchisingu

– práva prislúchajúce prijímateľovi franchisingu

– tovar alebo služby poskytované jednotlivým prijímateľom franchisingu

– povinnosti poskytovateľa franchisingu

– povinnosti prijímateľa franchisingu

– platobné povinnosti prijímateľa franchisingu

– dĺžka trvania zmluvy, ktorá by mala byť dostatočne dlhá na to, aby umožnila prijímateľom franchisingu amortizáciu ich počiatočných investícií súvisiacich s franchisingom

– podmienky pre akékoľvek obnovenie zmluvy

– podmienky, podľa ktorých môže individuálny prijímateľ franchisingu predať alebo previesť franchisingové podnikanie, prípadné predkupné práva poskytovateľa franchisingu

–  ustanovenia vzťahujúce sa na používanie typických rozlišovacích znakov, obchodného mena, ochrannej známky, značky služieb, firemného štítu, loga a iných zvláštnych identifikačných znakov poskytovateľa franchisingu

– právo poskytovateľa franchisingu prispôsobiť franchisingový systém novej situácii

– ustanovenie o ukončení zmluvy

– ustanovenie, podľa ktorého sa hmotný a nehmotný majetok patriaci poskytovateľovi franchisingu alebo inému majiteľovi okamžite po skončení platnosti zmluvy vráti

Vzhľadom na náročnosť obsahu Franchisingovej zmluvy a jej rozhodujúci význam na partnerskú spoluprácu obidvoch zmluvných strán prenechajte jej zostavenie a prejednanie právnikovi alebo skúsenému franchisingovému poradcovi.

Predaj konceptu, rozvoj siete

Druhou etapou realizácie franchisngového konceptu je predaj licencie franchisantom a vytvorenie siete franchisingových prevádzok. V tejto fáze zohráva významnú úlohu marketing a aktívna prezentácia konceptu a značky na trhu.

Dôsledne si vytypujte lokality a konkrétne priestory pre franchisingové prevádzky. Pokiaľ sa podarí dohodnúť s prenajímateľom vyhovujúce nájomné podmienky, nasleduje výber vhodného franchisanta pre konkrétnu prevádzku. Po paralelnom zazmluvnení priestorov a franchisanta nasleduje technická (stavebná) príprava a realizácia prevádzky a následne kolaudácia.

Potreboval by som sa poradiť …

Uvedený postup obsahuje  činnosti a postupy z viacerých odborných oblastí podnikania, ekonómie a práva. Pre prijatie správnych rozhodnutí je nutná aj znalosť aktuálnych informácií z trhu a biznisu. Slovenská franchisingová asociácia (www.sfa.sk) je vám pripravená pri tvorbe a aplikácii franchisingového konceptu poradiť a poskytnúť mediálnu podporu.

Ing. Jozef Šétaffy

prezident Slovenskej franchisingovej asociácie

www.sfa.sk

Začnite písať