Potrebujete ochrannú známku?

Objavy, nové produkty či služby sú cenným majetkom firmy, ktorý si je potrebné chrániť pred tým, aby ho niekto druhý nezneužil.

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známok. Účelom ochrannej známky je teda odlíšiť výrobky alebo služby vyrábané alebo poskytované rôznymi výrobcami alebo poskytovateľmi služieb. Ochranná známka zároveň pomáha spotrebiteľom orientovať sa na trhu, pretože v ich mysli sa s ochrannou známkou často spája určitý druh tovarov alebo služieb a ich kvalita.

Čo všetko môže byť ochrannou známkou?

Ochrannou známkou môže byť akékoľvek slovné označenie v bežnom písme (slová, mená, spojenie slov a číslic atď.), slovné označenie v zvláštnom grafickom písme, obrazové označenia (kresby), kombinované označenia slova a kresby (logá), priestorové (trojrozmerné) označenia tvorené tvarmi výrobku alebo ich obalov (napr.: fľaša), kombinácie tvarov výrobku alebo obalu so slovami alebo kresbou (napr. fľaša s etiketou), farba alebo kombinácia farieb.

Aký je rozdiel medzi ochrannou známkou a obchodným menom?

V praxi dochádza často k stotožňovaniu pojmov ochranná známka a obchodné meno. Na rozdiel od ochrannej známky pod obchodným menom rozumieme názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno je názov, ktorý sa zapisuje do obchodného registra a individualizuje podnikateľský subjekt pri jeho činnosti.

Aké označenia nie je možné uznať za ochrannú známku?

Do registra ochranných známok sa nezapíše:

 • označenie, ktoré sa nedá graficky znázorniť napr. zvuková znelka,
 • označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 • označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,
 • označenie, ktoré pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
 • označenie, ktoré tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 • označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
 • označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
 • označenie, používaním ktorého by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
 • označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • označenie, ktoré obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod,
 • označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
 • označenie, ktoré zasahuje do práva tretích osôb, uplatnených riadne a včas podanými námietkami proti prihláške ochrannej známky.

Kto je oprávnený dať si zapísať ochrannú známku? 

Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať na Úrad priemyselného vlastníctva SR akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. Prihlášku ochrannej známky môže podať buď priamo prihlasovateľ alebo jeho splnomocnený zástupca, najmä advokát alebo patentový zástupca.

Čo všetko má obsahovať prihláška ochrannej známky?

Prihláška musí obsahovať:

 • žiadosť o zápis ochrannej známky do registra s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa,
 • znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 • zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra. V zozname sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru (Nicejská dohoda). Tzv. triednik je zverejnený na internetovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia. Dňom podania prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti, pred každým kto by si chcel niekedy v budúcnosti prihlásiť totožné označenie pre svoje tovary alebo služby.

Aký úrad rozhoduje o zaregistrovaní ochrannej známky a ako prebieha správne konanie vo veci prihlásenia ochrannej známky?

O zapísaní ochrannej známky do registra rozhoduje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) so sídlom v Banskej Bystrici. Úrad vykoná prieskum prihlášky ochrannej známky. Pokiaľ prihláška nespĺňa podmienky ustanovené zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou, úrad vyzve prihlasovateľa aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak konanie o prihláške nebolo zastavené z dôvodu neodstránenia nedostatkov alebo ak prihláška nebola zamietnutá, úrad prihlášku zverejní vo vestníku. Následne do 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky vo vestníku môže osoba, do práv ktorej môže zverejnená ochranná známka zasiahnuť podať námietky proti zápisu. Po uplynutí trojmesačnej lehoty, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra, úrad prihlásené označenie zapíše do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky. Úrad o zápise vydá majiteľovi ochrannej známky osvedčenie. Zápis ochrannej známky oznámi úrad vo vestníku.

Poplatky

Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra podlieha správnemu poplatku. Poplatok za podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra je splatný do 15 dní po prijatí informácie o pridelení čísla prihlášky ochrannej známky. Výška poplatku je 166 eur v prípade podania individuálnej ochrannej známky do 3 tried tovarov a služieb a 332 eur v prípade kolektívnej ochrannej známky.

Koľko trvá ochranná doba ochrannej známky?

Ochranná doba ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky úradu. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu ochrannej známky podanej najskôr v poslednom roku ochrannej doby, nie však neskôr ako 6 mesiacov po jej uplynutí, ochranná doba ochrannej známky sa obnoví vždy o ďalších 10 rokov. Za podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky sa platí správny poplatok (vo výške 133 eur za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky a 266 eur za obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky).

Čo je to kolektívna ochranná známka?

Kolektívna ochranná známka je označenie spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov právnickej osoby založenej na ochranu ich záujmov alebo na iný účel od tovarov alebo služieb iných podnikateľov.

Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie podnikateľov a k prihláške kolektívnej ochrannej známky je potrebné priložiť zmluvu uzatvorenú medzi všetkými členmi združenia podnikateľov, v ktorej sú určené podmienky užívania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie, zoznam členov združenia podnikateľov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať, a adresy ich sídiel.

Začnite písať