Práca v zahraničí a daňové priznanie

Ste slovenský živnostník a dodávate služby do zahraničia? V ktorom štáte ste povinní podať daňové priznanie?

V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba s oprávnením na výkon činnosti, a počas roka ste dodávali služby zahraničným odberateľom, nemáte povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov v krajinách svojich odberateľov. Podávate iba jedno, z celosvetových príjmov, na Slovensku. Príjmy za služby dodané do zahraničia zahrniete do svojich príjmov zo živnosti.

Pri dodávkach služieb do zahraničia je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ ste aj neplatca DPH a dodávate službu odberateľovi v rámci EÚ registrovanému pre DPH vo svojej krajine, vzniká vám povinnosť registrácie k DPH podľa § 7. Registrovať pre daň sa musíte ešte pred jej dodaním.

Daňový úrad vás zaregistruje, vydá vám osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak ste už registrovaní pre daň z dovozu či vývozu tovaru, žiadosť o registráciu podávať nemusíte.

 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

§7

(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

(2) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

(4) Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a.

§ 7a

(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Autor: redakcia

Začnite písať