Práva majiteľov patentov

Pri týchto právach je potrebné si na začiatok vysvetliť rozdiel medzi vynálezom a patentom. Ochrana vynálezov je upravená zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon). Zákon na žiadnom mieste nedefinuje pojem patent, definuje však pojem vynález, na ktorý sa dané patenty udeľujú. Patent je teda dokument vydaný príslušným úradom, ktorým je poskytnuté majiteľovi tohto patentu právo na využívanie vynálezu počas stanoveného časového obdobia. Zjednodušene možno povedať, že štát ako odmenu za prácu a investície vložené do rozvoja vedy a techniky udeľuje majiteľovi nového technického riešenia legálny monopol po určité časové obdobie. Štát týmto spôsobom podporuje rozvoj vedy a techniky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky.

Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti vtedy, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.

Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo. Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie

a)       vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,

b)      využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu, alebo ponúkať taký chránený spôsob na využívanie inej osobe,

c)       vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,

d)      dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu

Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky patentu.

Ďalšími priemyselnými právami sú ešte práva k úžitkovému vzoru, práva k dizajnom, práva k topografiám polovodičových výrobkov. Spoločné na týchto právach je to, že príslušným úradom na konanie o ich zápise, registrácii je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Na internetovej stránke tohto úradu www.indprop.gov.sk, možno nájsť takmer všetky potrebné informácie o zápise týchto práv. Na záver je potrebné poznamenať, že tieto práva sú niektorými podnikateľmi ešte stále zanedbávané a nepovažujú sa za potrebné chrániť týmto spôsobom, ale je potrebné si uvedomiť, že náklady spojené s registráciou ochrannej známky či patentu sú oveľa nižšie než možná škoda, ktorú môže podnikateľ nenávratne utrpieť v dôsledku zneužitia jeho ochrannej známky, vynálezu, či iného práva duševného vlastníctva.

Začnite písať