Právo majiteľov ochranných známok

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a za používanie ochrannej známky sa považuje najmä:

a)      umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,

b)      ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb,

c)       dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,

d)      používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.

Za používanie ochrannej známky sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Ak dôjde k zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo k ohrozeniu týchto práv, môže súd na návrh majiteľa ochrannej známky rozhodnúť, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh. Cieľom je náležité zistenie porušovateľa práv majiteľa ochrannej známky. Na návrh majiteľa ochrannej známky môže súd nariadiť, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli

a)      stiahnuté z obchodnej siete,

b)      definitívne odstránené z obchodnej siete,

c)       inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva (napríklad odstránenie nášivky odevnej firmy),

d)      zničené vhodným spôsobom.

Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučineni

Začnite písať