Prenájom nehnuteľnosti – vedľajší zárobok alebo živnosť?

Môžete poskytovať ubytovacie služby ako vedľajšiu zárobkovú činnosť, alebo si na to potrebujete založiť živnosť?

Pri prenájme nehnuteľností treba posúdiť, či táto forma prenájmu spĺňa alebo nespĺňa charakter živnosti. A tú definuje Zákon o živnostenskom podnikaní ale aj Obchodný zákonník ako „sústavnú činnosť vykonávanú alebo prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku“. Argumenty poskytovateľov ubytovania v súkromí, že svoju nehnuteľnosť prenajímajú iba náhodne a občasne, a teda v ich prípade nejde o sústavnú činnosť a v konečnom dôsledku teda nepodnikajú, z pohľadu živnostenských úradov neobstoja. Živnostenské úrady totiž pod sústavnosťou rozumejú trvalú aj opakujúcu sa činnosť, pričom opakovanie činnosti môže byť aj nepravidelné a náhodné. Zaváži aj to, že občan poskytne prenájom kedykoľvek sa mu naskytne vhodná príležitosť.

Rozhodujúci je najmä úmysel osoby alebo výsledok tohto úmyslu vykonávať činnosť v budúcnosti nie jednorázovo, alebo len náhodne. Definitívne rozhodnutie, či ide o živnosť, môže ovplyvniť napríklad aj úroveň zabezpečenia, technickej základne a technologickej vybavenosti prenajímaných priestorov, ako aj verejná publicita ponuky a podobne. Definitívne slovo, či prenajímateľ podniká alebo nepodniká, je na rozhodnutí a posúdení živnostenských úradov.

Zákon 455/1991 o živnostenskom podnikaní taktiež jednoznačne hovorí, že na prenájom nehnuteľnosti, bytových i nebytových priestorov je nevyhnutné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (napr. dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz odpadu a splaškov, kominárske služby, poskytnutie posteľnej bielizne či upratovanie spoločných priestorov).

Poskytovateľ ubytovania v súkromí zvyčajne ponúkne viac než základné služby. Podmienku živnosti splní napríklad už tým, že poskytne podnájomníkovi posteľnú bielizeň, kuchynský riad, elektrické spotrebiče a nie tzv. holobyt. Alebo sú to doplnkové služby ako upratovanie prenajímaných priestorov alebo stráženie prenajímanej nehnuteľnosti či iné aktivity, ktoré nadväzujú alebo súvisia s prenajímaným objektom.

 

Začnite písať