Pri dovoze už vybavíte colnicu elektronicky

Podnikatelia môžu od júla 2016 využívať systém eDovoz, t.j. zasielať colné vyhlásenia elektronicky. Sprievodné doklady bude colný úrad preberať v listinnej podobe.

eDovoz bude pokrývať aj oblasť zjednodušených postupov, na ktorej sa momentálne pracuje. Systém bude vylepšený o ďalšie funkcionality, ktoré zvýšia komfort colného konania v dovoze, napr. automatizovaným uvoľnením záruky za colný dlh a iné platby či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Elektronicky sa budú môcť zasielať i prílohy k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zredukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady.

Používaním nového informačného systému sa zrýchľuje celý proces colného konania, znižuje sa administratívne zaťaženie a finančné náklady podnikateľom, uľahčuje sa obchodovanie i zvyšuje štandard služieb na colných úradoch v SR.

Pre obchodníkov sa spustením eDovozu do ostrej prevádzky začalo prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu po splnení podmienok k systému pripojiť. Jeho ukončenie finančná správa verejne oznámi.

Viac informácií o podmienkach elektronickej komunikácie nájdu podnikatelia na portáli finančnej správy v časti Podmienky elektronickej komunikácie. Dokumentáciu potrebnú pre tvorbu software ako aj podrobnosti elektronickej komunikácie portáli finančnej správy získajú prostredníctvom call centra. 

 

Prevzaté z https://www.financnasprava.sk

Začnite písať