Priemyselné vlastníctvo – nehmotný majetok spoločnosti

Originálna myšlienka môže dnes pre podnik predstavovať najvyššiu hodnotu a konkurenčnú výhodu.

Položili ste si niekedy otázku, akú hodnotu má priemyselné vlastníctvo, ktorým Váš podnik disponuje? Ak nie, potom je možno najvyšší čas si ju položiť.

Priemyselné vlastníctvo tvorí tú časť duševného vlastníctva, ktorá je priemyselne využiteľná. Tvoria ho teda rôzne objavy, vynálezy, technické riešenia, dizajny, zlepšovacie návrhy a pod., teda všetko, čo predstavuje výsledok vašej tvorivej duševnej činnosti, je to nové a prakticky využiteľné v oblasti priemyslu. Sú to vaše originálne nápady a riešenia, ktoré buď využívate vo vlastnej výrobe alebo pracujete na ich výskume a vývoji za účelom ich budúceho komerčného zhodnotenia. Práve originálna myšlienka môže dnes pre podnik predstavovať najvyššiu hodnotu a konkurenčnú výhodu oproti ostatným subjektom na trhu. Disponovanie s konkurenčnou výhodou je základným predpokladom silnej konkurencieschopnosti a budúceho úspechu.

Permanentné zlepšovanie vlastných produktov a služieb tak, aby sa dostali na úroveň konkurencie nie je postačujúce. Kľúč k úspechu predstavujú nové originálne riešenia, ktoré podniku vytvoria silnú pozíciu na trhu. Aktuálne je u nás pomerne nízky počet podnikov, ktoré majú funkčný inovačný proces a problematike inovácií venujú patričnú pozornosť. Celý rad podnikov tiež vykonáva svoje inovačné aktivity neorganizovane a nesystematicky popri svojej stabilnej činnosti, čo je rozhodne lepšou cestou, než sa potrebou inovácií nezaoberať vôbec. Avšak tento prístup so sebou prináša negatíva ako oneskorené dosahovanie výsledkov, pluralitu rozbehnutých inovačných projektov a ich nedotiahnutie do úspešného konca. Podniky, ktoré sa inováciám cielene nevenujú ako dôvod často uvádzajú nedostatočné personálne, finančné a časové kapacity, skutočným dôvodom je však malý význam, ktorý týmto aktivitám mylne pripisujú.

Rešerš stavu techniky

Najefektívnejším nástrojom na potvrdenie novosti a unikátnosti vynálezu alebo technického riešenia je v súčasnosti tzv. rešerš na stav techniky. Pre vyhotovenie rešerše je potrebné jasne zadefinovať oblasť, do ktorej predmet rešerše spadá (napr. poľnohospodárstvo, hutníctvo, biotechnológie a pod.), možnosti jeho priemyselného využitia, prípadne i jeho technický výkres, resp. technický opis typu zariadenia a kľúčové slová, ktoré ho najlepšie charakterizujú.

Na základe vstupných informácií prebehne vyhľadávanie v medzinárodných, európskych, amerických a ázijských databázach patentových dokumentov, v databázach národných patentových úradov a  v databázach vedeckých publikácií. Výsledkom je rešeršná správa, ktorá obsahuje dokumenty, ktoré sú s riešením buď v priamej kolízií a z jej záveru vyplýva, že riešenie nie je nové a je už chránené alebo spravidla i dokumenty, ktoré sú predmetu rešerše tematicky blízke a majú s ním viac alebo menej spoločných znakov. V tomto prípade je potrebné jednotlivé dokumenty podrobne zhodnotiť a vzájomne porovnať jednotlivé riešenia. Ak sa riešenie, ktoré je predmetom rešerše napriek tomu javí ako unikátne a nové, je na mieste zváženie jeho vhodnej priemyselnej ochrany.

Ochrana nového riešenia

Pri zvažovaní optimálnej ochrany je potrebné zohľadniť viac faktorov, a to najmä:

  • finančné náklady spojené s konkrétnym druhom ochrany (náklady na patentovú ochranu sú podstatne vyššie, pričom udržiavacie poplatky sa postupne zvyšujú)
  • dopyt na trhu po konkrétnom type vynálezov/riešení a s tým súvisiace možné komerčné zhodnotenie (priemyselné vlastníctvo, ktoré má byť predmetom ochrany by malo mať dobrý trhový potenciál minimálne z hľadiska návratnosti nákladov vynaložených na jeho ochranu)
  • predpokladaná dĺžka komerčného zhodnotenia a s tým súvisiaca požadovaná dĺžka ochrany (v prípade patentovej ochrany je maximálna dĺžka ochrany 20 rokov, pri úžitkovom vzore je to 10 rokov; ochrana úžitkovým vzorom je vhodná pre jednoduchšie výrobky a technológie technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu predpokladanú dobu ekonomického zhodnotenia)
  • územný rozsah ochrany

Až po dôslednom vyhodnotení pomeru výšky finančných nákladov na ochranu k výške potenciálnych príjmov z komerčného zhodnotenia vynálezu/technického riešenia je možné sa zodpovedne rozhodnúť pre konkrétny typ ochrany. Touto ochranou si majiteľ patentu/úžitkového vzoru vytvorí na určitý čas a na určitom území monopol na jeho využívanie. V tomto zmysle je potrebné zvážiť, či je postačujúce, aby týmto územím bolo iba územie Slovenskej republiky, prípadne iné vybrané štáty alebo má vynález/technické riešenie taký potenciál, že optimálnou voľbou je medzinárodná tzv. PCT prihláška vynálezu (v súčasnosti zahŕňa  187 štátov). Majiteľ udeleného patentu alebo zapísaného úžitkového vzoru sa následne rozhodne, či je pre neho ekonomicky výhodnejšie, aby svoju chránenú technológiu využíval sám alebo na ňu poskytol výhradnú, či nevýhradnú licenciu alebo ju priamo previedol na tretiu osobu (predaj). 

Patentový monitoring

Ak má podnik záujem postupne rozbehnúť vlastné inovačné aktivity, optimálnym nástrojom pre určenie ich konkrétneho smerovania je tzv. patentový monitoring. Patentový monitoring odráža aktuálny stav techniky na celom svete, informuje o tom, čo už je v danej oblasti vynájdené a chránené a na čo je potrebné pri ďalšom výskume nadviazať. Jeho veľkou výhodou je, že si ho podnik môže dať urobiť kedykoľvek – v období, keď iba zvažuje, kam sa výskum a vývoj nových technológií bude ďalej uberať, pričom je potrebné jasne zadefinovať konkrétnu oblasť záujmu alebo kedykoľvek počas výskumu, ktorý je možné podľa výsledkov monitoringu ďalej korigovať.

Monitoring  je tiež možné robiť opakovane v pravidelných intervaloch, ak vývoj technológie trvá dlhšiu dobu a je nevyhnutné sledovať vývoj aktuálneho stavu techniky. Dokumenty, ktoré podnik v rámci vykonaného monitoringu dostane k dispozícii môžu byť samé o sebe zdrojom cenných poznatkov a inšpirácie k ďalšiemu výskumu.

Prostredníctvom patentového monitoringu je tiež možné zistiť, ktorým patentom už u nás zanikla právna ochrana z dôvodu uplynutia maximálnej doby ochrany alebo z dôvodu, že neboli uhradené udržiavacie poplatky, prípadne zistiť podľa vyšpecifikovanej oblasti priemyselnej výroby a typu technológie/zariadenia patenty, ktoré priamo v SR, v našom regióne, či v Európe nepožívajú ochranu a sú teda voľne využiteľné.

Dizajn výrobku

Samostatnou kategóriou priemyselného vlastníctva je dizajn, ktorý predstavuje vonkajšiu úpravu výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná, čo znamená, že sa podľa neho môžu výrobky vyhotovovať opakovane. Príťažlivý dizajn výrobku je jeho pridanou hodnotou a dôvodom, pre ktorý si ho spotrebiteľ vyberie, niekedy i na úkor iných vlastností alebo kvality a u určitých typov výrobkov je často rozhodujúcim kritériom ich úspechu (napr. lampy, nábytok a pod.). Mnohé spoločnosti dnes budujú imidž svojej značky na dizajnovo prepracovaných produktoch.

Centrum vedecko – technických informácií poskytuje rešeršné, monitorovacie a poradenské služby úplne bezplatne, stačí si niektorú zo služieb objednať emailom prostredníctvom patlib@cvtisr.sk, resp. sa na zamestnancov strediska PATLIB obrátiť s konkrétnou otázkou alebo prostredníctvom objednávkového formulára.

Mgr. Lívia Paškalová
vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií, CVTI SR

Začnite písať