PRIPRAVENÍ NA ŽIVOT

Lýceum C. S. Lewisa


Planéta sa mení zo dňa na deň. Technológie dnes riadia každý detail našich životov a prognózy na najbližšie roky ukazujú, že tento trend bude pokračovať. Aj preto je dôležité, aby absolventi stredných a vysokých škôl odchádzali do takéhoto sveta pripravení a s praktickými zručnosťami. Tomu však v súčasnosti bráni zastaraný vzdelávací systém, zameraný viac na memorovanie informácií než na budovanie zručností a osobnostných predpokladov potrebných na úspech v rýchlo sa transformujúcom prostredí.

Práve s myšlienkou nutnej zmeny v oblasti vzdelávania vzniklo Lýceum C. S. Lewisa. Čím sa líši od bežných škôl a ako na život pripraví svojich budúcich absolventov, nám v rozhovore prezradila jeho riaditeľka Zuzana Mikloš Fabrici.


Môžete nám predstaviť svoju školu? Aké sú hodnoty, ciele a vízie Lýcea C. S. Lewisa?

Sme štvorročná odborná škola s maturitou. Ide o novú súčasť siete škôl C. S. Lewisa. Patria sem i cirkevné základné školy Narnia (momentálne v Bratislave, Pezinku, Trnave a Leviciach), ale aj Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, ktoré existuje už viac ako 15 rokov.

Čo bolo jedným z hlavných faktorov pri rozhodnutí otvoriť ďalšiu školu?

Vysoký záujem o štúdium v našich zariadeniach. Zdalo sa nám v rámci tohto záujmu vhodné ponúknuť inú vzdelávaciu alternatívu ku gymnáziu, ktoré je formou výučby zamerané najmä na prípravu na ďalšie štúdium na vysokej škole. Sociologické výskumy naznačujú, že v nasledujúcom desaťročí budú medzi najvyhľadávanejšie zručnosti naďalej patriť podnikavosť a schopnosť orientovať sa v digitálnom svete. Práve preto bolo naším cieľom vytvoriť odbornú školu zameranú na budovanie prevažne týchto schopností, na moderný spôsob vzdelávania, ale aj na budovanie charakteru. Tak, aby sme do sveta posielali naozaj kvalitných ľudí.

Jeden z vašich pilierov je podnikavosť. Čo si pod tým máme predstaviť a ako ju zapájate do vyučovacieho procesu?

Pod podnikavosťou rozumiem schopnosť vnímať a chopiť sa príležitostí, ktoré mi ponúka okolitý svet. Pozerať sa na život ako na výzvu. Chceme, aby si naši študenti osvojili nastavenie „vnímania príležitostí“. To znamená, že ak sa im niečo nebude páčiť, nefunkčnosť nejakého systému, napríklad ťažkopádne podávanie daňového priznania, aby túto situáciu vnímali ako príležitosť na jej zlepšenie a neuspokojili sa len s ponosovaním a nadávaním. Po absolvovaní štúdia by tak mali mať dosť skúseností a zručností a chopili by sa príležitostí na zmenu. 

Popíšte rozdiely medzi vaším lýceom a bežným gymnáziom?

Bežné 4-ročné gymnázium dáva široké spektrum vedomostí z celej palety predmetov. Sú to vedomosti najmä teoretické. My sme niektoré predmety zúžili. Napríklad namiesto desiatok hodín biológie, geografie, chémie a fyziky je u nás len zopár hodín prierezového predmetu SCIENCE+ (vo vyšších ročníkoch si študenti môžu zvoliť pár prírodovedných hodín navyše). Ušetrené hodiny využijú na hodinách, ktoré tvoria naše piliere – IT, podnikavosť, charakter. Predmety ako slovenčina a matematika sú obsahom pomerne rovnaké ako na iných stredných školách. Angličtinu sme rozšírili a obohatili o business English. Absolvent gymnázia väčšinou musí ísť ešte na vysokú školu. Náš absolvent síce môže ísť na vysokú, ale zároveň môže ísť hneď do praxe v IT firmách, startupoch alebo rozbehnúť vlastný podnikateľský nápad.

V akej sfére si budú môcť absolventi lýcea hľadať uplatnenie?

Výborná otázka. Ako som už spomínala v úvode, pri gymnáziu sa automaticky očakáva, že študent bude pokračovať na vysokej škole. Aj z nášho bilingválneho gymnázia mnohí pokračujú na univerzitách v zahraničí. Po lýceu, samozrejme, študenti stále túto možnosť mať budú, ale zároveň budú po maturite pripravení začať pracovať v IT sfére, digitálnom marketingu alebo v manažmente. Absolvent by mal mať schopnosti a predispozície založiť si a viesť vlastnú firmu, zvládať prácu s dátami, tvorbu marketingových kampaní a podobne. Miera uplatnenia je naozaj široká.

Nachádzajú sa v zozname študijných predmetov aj ekonomika alebo účtovníctvo?

Áno. Tieto predmety štát oficiálne vyžaduje. Tomu sa nevyhneme. No, ako je už v našej sieti škôl zvykom, radi sme pioniermi v nových alebo netradičných učebných technikách. V tomto prípade to nebude inak. Študenti sa ekonomiku a účtovníctvo budú učiť intenzívne, niekoľkokrát do roka. Plánom je vytvoriť v triede fiktívnu firmu, v ktorej sa budú riešiť reálne projekty. To znamená naučiť sa vybaviť povolenie na magistrátoch, zohnať financie, kreatívne pracovať s obmedzeným rozpočtom. Jednoducho celá organizácia projektu. V prvom ročníku to bude pod naším vedením, v ďalších si už študenti budú projekty vymýšľať sami. Či už ako skupiny, alebo jednotlivci. Výhodou bude, že tieto skúsenosti využijú nielen v reálnom živote, ale aj pri praktickej časti maturity, ktorá je na odborných školách súčasťou skúšky dospelosti. Študenti sa tieto predmety budú učiť priamo na konkrétnych, reálnych projektoch, nie v rámci teórie, ktorá má v praktickom živote minimálnu hodnotu.

Môžu sa budúci študenti tešiť aj na prax v skutočných organizáciách, prípadne na exkurzie, ktoré im ukážu, ako to v ich potenciálnych budúcich zamestnaniach funguje v realite?

Zuzana Mikloš Fabrici

Rozhodne áno. Momentálne pracujeme na vytvorení eventuálnych spoluprác s viacerými firmami, ktorých zoznam sa postupne budeme snažiť rozširovať. Jednou z foriem spoluprác s týmito firmami bude využitie tzv. guestspeakera – človeka z firmy, ktorý príde priamo do školy a porozpráva žiakom o svojej práci a skúsenostiach. Pri spomínanej fiktívnej firme profesionálov z danej oblasti využijeme ako mentorov. Ďalšia forma spolupráce bude priamo návšteva firmy. Študenti dostanú náhľad do určitého pracovného alebo kolektívneho problému. V nasledujúcom kroku dostanú za úlohu spoločne nájsť riešenie daného problému, ktoré firme odprezentujú. Zatiaľ poslednou plánovanou formou spolupráce bude aj spomínaná prax. Tú budú mať minimálne dva týždne v treťom a vo štvrtom ročníku. Aj v tomto prípade sa chceme ubezpečiť, že spolupráca bude obojstranne obohacujúca. Veľmi si želám nadviazať spoluprácu s magistrátom, lokálnymi úradmi a neziskovkami. Je dôležité, aby žiak nadobudol pocit, že na praxi sa naozaj má čo naučiť a odsledovať. Bude to mať preňho pridanú hodnotu aj do budúcnosti.

Ak by študent lýcea pokračoval na vysokej škole, v čom sa bude líšiť od profilu absolventa gymnázia?

Primárny rozdiel je rozhodne fakt, že absolvent našej školy už v tom čase bude mať hodnotné skúsenosti a schopnosti, ktoré mu dovolia šikovnejšie sa orientovať nielen v pracovnom svete, ale aj pri ďalšom štúdiu. Automaticky bude nastavený na aplikáciu týchto skúseností pri štúdiu, na vyhľadávanie príležitostí a na prepájanie zručností nadobudnutých na našej škole. Možno aj v odboroch, ktoré s tým naším zdanlivo ani nesúvisia. Absolventi gymnázia sa k takýmto schopnostiam vo väčšine prípadov dostanú až na vysokej škole.

Marek Baláž
Foto: Lýceum C. S. Lewisa

Začnite písať