Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Štát vám môže v istých prípadoch prispieť až 4 a pol tisícami eur na rozbeh podnikania. Musíte však splniť podmienku troch mesiacov evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy máte nárok na príspevok

  • po 3 mesiacoch evidencie na ÚP alebo
  • po roku evidencie na ÚP v prípade, ak ste 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ÚP pozastavili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie kritériá:

  • budete prevádzkovať živnosť v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
  • o príspevok požiadate písomne,
  • podnikať budete nepretržite najmenej 3 roky.

Ako požiadať o príspevok

Vyplňte ziadost o prispevok. Podať ju musíte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode budete prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ).

Spolu so žiadosťou musíte odovzdať aj povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru a kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ. Posledné dva spomínané sú podkladom pre posudkovú komisiu, ktorú vytvoril výbor pre otázky zamestnanosti.

Povinné prílohy:

  • podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy
  • kalkuláciu predpokladaných nákladov súvisiacich s podnikaním
  • čestné vyhlásenie, že ste pred zaradením do evidencie nepodnikal (v prípade, že ste podnikal, doložiť fotokópiu predchádzajúceho Osvedčenia o podnikaní a rozhodnutie o zrušení resp. prerušení predchádzajúcej podnikateľskej činnosti)

Úrad vám môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania podnikania. O zaradenie do prípravy môžete požiadať prihláškou.

Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ. Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2015:

  Výška príspevku 100 % 60 % výšky príspevku 40 % výšky príspevku
bratislavský kraj:2,5 násobok priemernej mzdy najviac 2 832,40 najviac 1 699,44 najviac 1 132,96
kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer3-násobok priemernej mzdy najviac 3 398,88 najviac 2 039,33 najviac 1 359,55
kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer4-násobok priemernej mzdy najviac 4 531,84 najviac 2 719,10 najviac 1 812,74

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode vytvoríte pracovné miesto na SZČ.

Ak ste príspevok na samostatne zárobkovú činnosť už dostali, opätovne oň môžete požiadaťnajskôr po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie vám bol poskytnutý príspevok.

 

 

 

 

Začnite písať