Rodinné podnikanie a franchising

Rodinné podniky predstavujú v ekonomicky vyspelých krajinách významnú skupinu podnikateľských subjektov s nezanedbateľným vplyvom. Samotný potenciál rodinného podnikania je nevyčerpateľný priamo z jeho podstaty. Kým bude existovať rodina a právo na slobodnú ekonomickú činnosť, bude existovať aj rodinné podnikanie. Aj značky ako McDonald´s, IKEA, Bosch, Dolce & Gabbana, Versace,  alebo aj slovenská Pizza Mizza začínali ako rodinné firmy. Medzi svetovými gigantami je možné menovať ďalšie významné úspešné rodinné podniky, napr. Henkel, C&A, alebo pivovarnícku skupinu Anheuser-Bush.Na Slovensku je to napr. Fornetti.

Špecifickosť rodinného podniku

Nespočíva iba v osobitosti a formalizácii právnych úprav, ale najmä vo vzájomnom pôsobení podnikania a rodiny. Rodinné podniky sú známe svojou jedinečnou atmosférou, v ktorej dochádza k interakcii medzi tvrdou podnikateľskou klímou a citovými rodinnými vzťahmi. Keďže v rodinnom podniku dochádza spravidla k spolupráci viacerých generácií, je ťažké rozlíšiť a oddeliť vzťahy, ktoré sú medzi príslušníkmi rodiny v práci profesionálne a mimo práce neformálne a emocionálne.

Úspešnosť rodinných firiem sa pritom v zahraničí nemeria objemom dosiahnutého zisku, ale skôr počtom generácií, ktoré si podnik odovzdali. Z tohto aspektu nie prvotným cieľom rodinného podniku okamžitý profit, ale kontinuita dlhodobej existencie podniku. Rodinné podnikanie má svoje výhodné špecifiká:

motivácia – už len samotná skutočnosť, že spoločne podniká viac členov jednej rodiny svedčí o tom, že títo ľudia si rozumejú a sú pre vec výrazne motivovaní. Pozitívna motivácia je inšpiráciou pre dosahovanie lepších výkonov, výsledkov a kvality vo všetkých oblastiach práce a podnikania

koordinácia a organizácia – rodinní príslušníci sa vzájomne prirodzene rešpektujú, podporujú a akceptujú neformálne vzťahy a autority (ako v rodine), čo vytvára pozitívne predpoklady pre optimálnu prirodzenú koordináciu a neformálnu organizáciu práce bez vzniku vnútorného napätia, rozporov a nedorozumení, aj pri spoločnom riešení kritických situácií

výmena informácií – medzi členmi rodiny je úprimná a priama, bez špekulácií a uplatňovania si vlastných (iných) záujmov, podporuje kreativitu pri hľadaní nových možností v podnikaní

ekonomická efektívnosť – pôsobenie predchádzajúcich faktorov pozitívne vplýva aj na dosahovanie vyššej ekonomickej efektívnosti ich podnikania

optimalizácia nákladov – rodinní príslušníci vo firme sa ľahšie dohodnú na nastavení dôležitých nákladových položiek (napr. vlastných miezd) tak, aby to bolo užitočné pre firmu

solidarita, vzájomná súdržnosť – v rodinných firmách je celá rodina existenčne závislá od úspešnosti svojho podnikania, prirodzene sa teda vzájomne podporuje a spoločne sa usiluje o dosahovanie čo najlepších výsledkov, pomáha si pri riešení problémov

medziľudské vzťahy – v rodinných firmách sa tzv. “rodinná atmosféra” a vyššie uvedené výhody spravidla podvedome prenášajú aj na spolupracovníkov, svojim príkladom ich inšpirujú a vytvárajú pozitívnu, priateľskú pracovnú atmosféru

plánovanie a príprava budúcnosti – rodinné podnikanie umožňuje pripraviť a zabezpečiť perspektívu nasledujúcim  generáciám v rodine, strategicky plánovať ich vzdelanie a prípravu na predpokladané pozície vo firme

Predvídanie a eliminovanie rizík

Uvedené výhody sú však výhodami iba v prípade, ak sú vzájomné rodinné vzťahy úprimné a pozitívne. V opačnom prípade sa tieto výhody prejavia ako riziká a nevýhody. Pretože v živote nastávajú rôzne nepredvídané udalosti je vhodné, aby aj v úspešnej rodinnej firme boli všetky formálne záležitosti medzi členmi rodiny aj firmou upravené ako medzi “cudzími” ľuďmi. Najmä zmluvné vzťahy s vonkajšími partnermi (napr. bankami, dodávateľmi, veriteľmi) je potrebné nastaviť tak, aky bolo zabezpečené dostatočné rozdelenie a eliminovanie rizík, aby prípadné problémy neohrozili celé rodinné podnikanie a existenciu samotnej rodiny.

Doporučujem preto nastaviť primeranú formálnu úpravu vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny ešte pred začatím podnikania (predmanželské zmluvy alebo zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov), prípadne rozložiť riziko podnikania do viacerých samostaných podnikateľských subjektov. S veľkým časovým predstihom treba pripravovať následníctvo, pretože toto je jeden z najrizikovejších momentov jej ďalšej existencie.

Ustanovenie legislatívy rodinného podnikania

Rodinné firmy generujú v Európe 80 %HDP. Na Slovensku takéto hodnoty zatiaľ nedosahujeme. Rozvoj rodinného  podnikania má  preto u nás ešte svoje rezervy a predstavuje obrovský nevyužitý potenciál nielen v raste HDP ale aj v tvorbe nových pracovných miest.

Napriek tejto skutočnosti a potrebe vyššieho využitia potenciálu rodinného podnikania, slovenská legislatíva nevytvára primerané podmienky alebo zvýhodnenia pre jeho rozvoj.  Dokonca ho ani nedefinuje a formálne teda vlastne nepozná. Bolo by teda potrebné  legislatívne ustanoviť definíciu rodinného podnikania a následne primerane upraviť právne predpisy v oblasti úpravy dedičského práva, čivytvoriť prostredie pre zvýšenie flexibility podmienok pri stanovení nástupníctva a jednoduchšieho uplatnenia bezpodielového vlastníctva manželov.

V oblasti živnostenského podnikania bude potrebné rozšíriť podmienky a osoby, ktoré môžu pokračovať v podnikaní zosnulého podnikateľa na základe stávajúceho živnostenského oprávnenia o ďalšie osoby v zmysle definície rodinného podnikania.  Praktické by bolo aj rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť v rodinnej firme zodpovedným zástupcom bez pracovného pomeru na širší okruh ľudí a tiež širšie vymedzenie osôb, ktorých zamestnávanie bez pracovného pomeru by nebolo v rodinnej firme nelegálnym.

Franchising v rodinnom podnikaní

Franchising rodinné podnikanie jednoznačne preferuje. Poskytovatelia franchisingových licencií a konceptov uprednostňujú v kritériách pre svojich franchisantov rodinné firmy alebo franchisanta ako fyzickú osobu a jeho spoločné podnikanie s rodinnými príslušníkmi.  Všeobecne sa prijíma názor, že  pokiaľ je franchisingovým  partnerom rodinná firma, vytvára to predpoklad na naplnenie výhod, ktoré uvádzam v predchádzajúcich častiach tohto článku. Rodinná firma v pozícii franchisanta sa teda hodnotí ako určitá pravdepodobnosť stability a solídnosti vo vzájomnom partnerskom vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy.

Ďalším dobrým dôvodom pre franchisora je prirodzená existenčná závislosť celej rodiny na úspešnosti franchisingovej prevádzky a z toho plynúca profesionálna motivácia, ktorá v štandarných zamestnaneckých vzťahoch nie je vždy samozrejmá. Majiteľ prevádzky so svojou rodinou dokáže často vytvoriť užší a osobnejší kontakt a trvalejšie vzájomné vzťahy so zákazníkmi, čím si vytvára okruh svojich stálych návštevníkov. Rodinná atmosféra podniku sa tak prenáša aj na hostí. Ako príklad z konkrétnej praxe môžem uviesť, že napr. vo franchisingovom koncepte Pizza Mizza – v manuáloch pre stanovenie podmienok a kritérií na franchisanta – sa jednoznačne preferuje pozícia franchisanta ako fyzickej osoby a jeho spoločné podnikanie s rodinnými príslušníkmi. V súčasnosti tri franchisingové prevádzky siete Pizza vedú tzv. rodinné firmy. Podobná situácia je aj v prevádzkach mnohých ďalších franchisingových reťazcov.

Podpora a financovanie rodinného podnikania

Rodinné podnikanieje osobitnou formou efektívneho podnikania, ktoré je užitočné pre občanov aj ekonomiku štátu. Preto v záujme jeho rozvoja a podpory je potrebné komplexné definovanie rodinného podnikania zákonnou úpravou a  jeho implementácia do legislatívy primeraným doplnením jestvujúcich  právnych inštitútov, tiež vytvorením zaujímavejších podmienok na  jeho financovanie. Pokiaľ sa vytvorí osobitný priaznivý legislatívny rámec pre rodinné podnikanie, aj finančným inštitúciám sa tým vytvoria podmienky na nastavenie výhodnejších podmienok financovania rodinných podnikov.

Jozef Šétaffy 
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk

 

 

 

Začnite písať