Rodinné podniky musíme udržať


Skúsenosť krajín, ktoré nemuseli prejsť centrálne riadenou ekonomikou, vraví, že rodinné firmy väčšinou prežijú tri generácie. Na Slovensku aktuálne riešime problém prechodu rodinného podnikania zo zakladateľskej na nástupnícku generáciu. Slovak Business Agency sa do jeho riešenia aktívne zapojila.

Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky, pričom až 70 percent z nich je rodinných. Aktuálnym problémom pritom je, že prvá ponovembrová generácia ich zakladateľov prichádza do penzijného veku a mnohí nemajú komu odovzdať štafetu. Až tretine rodinných firiem preto hrozí zánik.

Dôvodom je aj to, že takmer polovica rodinných firiem sa na generačnú výmenu nepripravuje. Tento poznatok vyplynul zo Štúdie rodinného podnikania na Slovensku, ktorú vlani vo februári spracovala Slovak Business Agency.

Štúdia okrem iného porovnáva rôzne prístupy k rodinnému podnikaniu v zahraničí, sú v nej najlepšie príklady úspešných rodinných podnikov a obsahuje tiež prieskum, vďaka ktorému sa identifikovali problémy a potreby rodinných firiem na Slovensku.

Odborné rady zdarma

Na zistené potreby rodinných podnikov zareagovala SBA v prvom kroku tak, že s Ministerstvom hospodárstva SR vypracovala Schému na podporu rodinného podnikania (2017 – 2020). Definujú sa v nej oblasti, na ktoré sa SBA v rámci podpory rodinného podnikania zameria, pričom jedným z hlavných cieľov je práve pomoc pri realizácii generačnej výmeny a nástupníctva. Ďalším krokom potom bolo na jeseň minulého roka zverejnenie pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v tomto smere.

Rodinné podniky z celého Slovenska tak mohli úplne zadarmo, bez spolufinancovania, získať poradenské služby v oblasti nástupníctva z hľadiska majetku i z hľadiska riadenia firmy. Išlo napríklad o rozvoj potenciálu členov rodinného podniku, firemnú kultúru a ďalšie súvisiace témy. Do prvej výzvy sa prihlásilo 31 rodinných firiem, z nich komisia schválila 21 žiadostí v celkovej hodnote takmer 410 000 eur. Zmluvu o poskytnutí podpory nakoniec podpísalo 19 žiadateľov.

Poradenské služby v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny potom od konca novembra 2018 do začiatku februára 2019 poskytlo spolu 28 expertov, ktorí klientom venovali 1 990 hodín odborných rád a konzultácií. Rodinným firmám pomohli naštartovať proces generačnej výmeny, alebo ho posunúť ďalej, pomohli rodinám komunikovať o ich predstavách o budúcnosti firmy, efektívnejšie spolupracovať, a tiež hľadať kompromisy medzi predstavami zakladajúcej a nastupujúcej generácie.

Experti tiež firmám predstavili iný uhol pohľadu na firmu a jej problémy, čím pomohli majiteľom získať odstup a oddeliť prácu od súkromia. Keďže mnohé firmy sa rozvíjali živelne, zadefinovávali sa náplne práce, prerozdeľovali právomoci, vytvárali organizačné štruktúry a zefektívňoval sa chod firmy. Ak firma riešila nástupníctvo z hľadiska majetku, experti navrhli vnútri rodiny pravidlá potrebné na jeho realizáciu.

S pomocou nekončíme

Po ukončení projektu sa ukázalo, že mnoho majiteľov firiem si uvedomilo náročnosť a komplexnosť problematiky nástupníctva v rodinných firmách. Ako ďalšiu pomoc pri jej riešení pripravila SBA seminár, na ktorom sa zástupcovia rodinných firiem mohli dozvedieť o fázach životného cyklu rodinnej firmy, o špecifických problémoch rodinných firiem, aj to, ako nástupníctvo plánovať a riadiť a čo sú hlavné problémy tohto procesu.

V roku 2019 plánuje Slovak Business Agency vyhlásiť ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory, v rámci ktorej sa rodinné podniky budú môcť opäť uchádzať o poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti nástupníctva a generačnej výmeny.

Juraj Rybanský

Začnite písať