Rozdiel medzi chránenou dielňou a pracoviskom a ako ich zriadiť

Chránenú dielňu a chránené pracovisko môže zriadiť právnická alebo fyzická osoba. Sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Na týchto miestach sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí:

  • nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce,
  • sa zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon musia byť prispôsobené zdravotnému stavu takýchto zamestnancov.

Čo je chránená dielňa?

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím, pričom polovicu zamestnancov na takomto pracovisku musia tvoriť občania so zdravotným postihnutím.

Čo je chránené pracovisko?

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa, v prípade splnenia podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, považuje aj výrobné družstvo invalidov.

Ako ich zriadiť?

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môžete písomne požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zriaďujete pracovné miesto. Súčasťou takejto žiadosti  je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá o to žiada  je povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad na dobu neurčitú. Ak sa však neplnia podmienky v zmysle zákona o službách zamestnanosti úrad tento priznaný štatút zruší.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

(red)

Začnite písať