SBA pripravila praktického sprievodcu podnikaním pre podnikateľov z tretích krajín

Podnikanie vo všeobecnosti nie je jednoduché, vedia o tom rozprávať viacerí už zabehnutí podnikatelia. Množstvo dokladov, „vybavovačiek“ na  rôznych úradoch.  Navyše čo robiť, keď chce človek začať podnikať a nemá štátnu príslušnosť v Slovenskej republike? Problematikou podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín sa zaoberá Slovak Business Agency (SBA) v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Lepšie podmienky na trhu práce a v podnikaní

Prostredníctvom projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín SBA mapovala podnikateľské prostredie a podmienky na podnikanie, ktoré štátni príslušníci tretích krajín majú na Slovensku. Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať bariéry v oblasti podnikania a zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a navrhnúť opatrenia na ich elimináciu a zlepšenie ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

Priebeh projektu a výstupy

Počas implementácie projektu sa realizovali dva kvantitatívne a dva kvalitatívne prieskumy, 2 fokusové skupinové diskusie a taktiež analýza existujúcich politík a opatrení v oblasti zamestnania a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR. Vďaka tomu sme mohli určiťhlavné výstupy projektu. Medzi ne patrí vytvorenie informačných materiálov pre štátnych príslušníkov tretích krajín v rôznych jazykových mutáciách, ktoré obsahujú postupy pri začatí podnikania a odporúčania a návrhy opatrení na elimináciu bariér v oblasti ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín,“ uviedol Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz SBA.

Odlišný pohľad na riešenie problémov

Viac ako jedna tretina (37,6 %) malých a stredných podnikateľov v prieskume deklarovala názor, že pozitívum prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín pre slovenský trh práce je skutočnosť, že vypĺňajú chýbajúce miesta na domácom trhu práce. Prínos vidia taktiež v obohatení pracovného tímu o nové zručnosti, či uplatnenie odlišného pohľadu na riešenie pracovných problémov.

Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia – štátni príslušníci tretích krajín, mali v začiatkoch svojho podnikania najväčšie problémy zorientovať sa v slovenskej legislatíve v oblasti podnikania (50,3 %) a vysporiadať sa so zložitými procedúrami pri začatí podnikania (43,7 %). Problematické sa pre nich javí aj neustále sa meniace podnikateľské prostredie, vysoké daňové zaťaženie a vysoké náklady na zamestnancov. Proces založenia firmy trvá podľa vyjadrení respondentov neúmerne dlho a v porovnaní s okolitými krajinami je dvojnásobne až štvornásobne drahší. Štátni príslušníci taktiež poukázali na skutočnosť, že komunikácia so slovenskými úradmi v cudzom jazyku je pomerne problematická a problém im tiež spôsobuje obmedzená dostupnosť informácií v cudzích jazykoch.

 Autor: SBA

 

Začnite písať