SBA pripravila príručky ako podnikať na Slovensku v rôznych jazykových mutáciách

Ľudia migrujú za prácou nielen v rámci vlastnej krajiny. Často sa za lepšími pracovnými i životnými podmienkami vydávajú za hranice. Neznalosť cudzej kultúry a jazyka pre nich však neraz znamená boriť sa s mnohými problémami. Slovak Business Agency (SBA) spravila medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa rozhodli podnikať na našom území, prieskum. Na jeho základe  vypracovala praktické príručky obsahujúce jasné a prehľadné informácie o základných administratívnych krokoch pri začatí podnikania na Slovensku. Príručky sú v rôznych jazykových mutáciách.

Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia – štátni príslušníci tretích krajín, mali v začiatkoch svojho podnikania najväčšie problémy zorientovať sa v slovenskej legislatíve v oblasti podnikania (50,3 %) a vysporiadať sa so zložitými procedúrami pri začatí podnikania (43,7 %). Problematické sa pre nich javí aj neustále sa meniace podnikateľské prostredie, vysoké daňové zaťaženie a vysoké náklady na zamestnancov. Proces založenia firmy podľa nich trvá neúmerne dlho a v porovnaní s okolitými krajinami je dvojnásobne až štvornásobne drahší. Štátni príslušníci taktiež poukázali na skutočnosť, že komunikácia so slovenskými úradmi v cudzom jazyku je pomerne problematická a problém im tiež spôsobuje obmedzená dostupnosť informácií v cudzích jazykoch.

Praktické príručky sprevádzajú podnikateľov – migrantov krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti – od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane. Príručky obsahujú aj informácie o tom, aké podmienky musia budúci podnikatelia splniť, aby im bol pridelený prechodný pobyt na účel podnikania:

Podnikanie cudzincov na Slovensku umožňujú nasledovné typy pobytov:

  • trvalý pobyt – môže byť udelený na 5 rokov (v záujme SR) alebo na neobmedzený čas.
  • prechodný pobyt na účel podnikania – udeľuje sa na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky.
  • prechodný pobyt na účel štúdia – udeľuje sa na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov.
  • prechodný pobyt za účel výskumu a vývoja – udeľuje sa štátnemu príslušníkov tretej krajiny na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac na dva roky.
  • prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny – sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ku ktorému si štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac na päť rokov.
  • prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí – udeľuje sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na 5 rokov.

Podnikať nemôžu štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú na Slovensku udelený tolerovaný pobyt. Pokiaľ sa cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky na základe iného ako vyššie uvedeného účelu prechodného pobytu a chcel by na území SR podnikať, musí požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania.

Príručka bola pripravená v rámci projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Cieľom príručky je poskytnúť jasné a prehľadné informácie o základných administratívnych krokoch pri začatí podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.

Jana Katreniaková

Začnite písať