SBA v projekte duálneho vzdelávania

Slovak Business Agency sa zapojila do projektu, ktorý pomôže otestovať duálne vzdelávanie v praxi. Projekt je zameraný na rekvalifikáciu zamestnancov zo Slovenska na pozície, ktorých je nedostatok. Rekvalifikácia prebehne prostredníctvom osvedčených vzdelávacích programov prebratých z Nemecka a Rakúska.

Slovensko sa napriek výraznej nezamestnanosti borí s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Príčina je v chýbajúcom prepojení medzi teoretickým vzdelávaním na školách a praxou. Schválením Zákona o odbornom vzdelávaní dala vláda zelenú zavedeniu systému duálneho vzdelávania do škôl.

Týmto krokom zabezpečí malým a stredným podnikateľom vyškolených absolventov v nedostatkových technických odboroch.

Medzinárodný projekt SAGA for VET (Slovensko-rakúsko-nemecká Aliancia pre odborné vzdelávanie a prípravu), ktorého je SBA partnerom, otestuje spomínaný systém v praxi. Na základe analýz Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré určilo nedostatkové oblasti, budú pilotne preškolení nezamestnaní znevýhodnení uchádzači. Tak bude mať projekt priamy efekt na znižovanie nezamestnanosti. Úlohou SBA bude presvedčiť malých a stredných podnikateľov, aby sa pridali a vyskúšali si sami školiť budúcich zamestnancov.

Projekt prispeje k systematickej prestavbe slovenského vzdelávacieho prostredia. Zameria sa na aktuálne potreby trhu práce, zavedením inovatívnych vzdelávacích programov s výučbou v praxi v odboroch, ktoré boli vybraté na základe údajov od partnerov. Navyše vytvorí odporúčania pre vlády a implementujúce organizácie participujúcich krajín (Slovensko, Rakúsko, Nemecko).

Významným cieľom projektu bude aj rýchle a efektívne prekonanie medzery v odbornom vzdelávaní v potrebných odboroch, kde nie je v blízkej dobe a za súčasného stavu možné očakávať zlepšenie. Tieto ciele sa budú dosahovať prostredníctvom jednotlivých aktivít projektu.

Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov. Realizuje sa v rámci programu Erazmus+.

Partneri projektu:

  1. Newport Group, a.s. – vedúci partner (SR)
  2. Slovenská technická Univerzita – projektový partner (SR)
  3. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – projektový partner (SR)
  4. Slovak Business Agency – projektový partner (SR)
  5. Berufsorderungsinstitut Oberosterreich – projektový partner (A)
  6. Europaisches Bildingswerk fur Beruf und Gesellschaft (EBG)  – projektový partner (D)

http://www.sagaforvet.eu/

Autor: redakcia

erasmus

Začnite písať