Serióznosť a poctivosť v podnikaní sa vypláca

Ľubica Ondrášiková je mentorkou zapojenou do projektu EU Tourism Mentoring. V sektore cestovného ruchu začala pracovať ako sprievodkyňa Čedoku a Bratislavskej informačnej služby ako 18 ročná. Keďže v období socializmu bolo príležitostí na trvalé zamestnanie v cestovných kanceláriách málo a založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu sa nemohlo, prešla viacerými zamestnaniami. V roku 2004 založila cestovnú agentúru, ktorú neskôr transformovala na cestovnú kanceláriu. Špecializuje sa ponuku doplnkových služieb najmä pre zahraničných návštevníkov a cykloturistov.

Ste jedinou majiteľkou a zamestnankyňou cestovnej kancelárie, zároveň ste študentkou doktorandského štúdia, máte rodinu. Napriek tomuto pestrému a rušnému programu ste sa rozhodli zapojiť aj do programu EU Tourism Mentoring. Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste sa stali sa mentorkou?

Za 10 rokov na turbulentnom trhu cestovného ruchu som sa veľa naučila, veľa si prežila i vyskúšala. Začínala som sama len s tým, čo som vedela a niekedy skôr tušila. Ale ako život ukázal aj dobrý odhad je dôležitý. Mala som pocit, že už sa môžem podeliť so svojimi skúsenosťami a ako bývalá, celkom obľúbená učiteľka, som si verila, že si nájdem cestu aj k svojim mentees. Na druhej  strane som sa tešila na stretnutia s novými ľuďmi, ktoré aj mne prinesú nové poznatky, skúsenosti. Túžba učiť sa nové je u mňa trvalá. Moje očakávania sa splnili, aj keď nie všetci moji mentees sú dnes úspešní podnikatelia ale hľadajú si svoju cestu.

Vaša cestovná kancelária ponúka rôzne typy prehliadok Bratislavy a blízkeho okolia, pričom sa zameriavate najmä na zahraničných návštevníkov. Ako vnímajú Bratislavu a Slovensko? V čom vidia nedostatky či priestor na zlepšenie?

Väčšina návštevníkov je príjemne prekvapená, lebo ich očakávania sú horšie. Nedostatky vidia v slabej propagácii Slovenska. Často si vypočujem, že u nich doma nie je žiadna cestovná kancelária, ktorá by predávala Slovensko, na rozdiel napr. od Čiech, Maďarska alebo Poľska. Osobne súhlasím aj s postrehom, že sme málo podnikaví. Sami návštevníci často vidia možnosti podnikania v cestovnom ruchu, ktorým sa u nás nikto nevenuje. Treba však dodať, a to nie je ospravedlňovanie, že podnikanie na Slovensku v cestovnom ruchu dosť často komplikuje zložitá legislatíva.

Bratislava ako mesto, najmä historické centrum sa im páči, ale chýba im bohatšia ponuka rôznych aktívnych programov. Novodobí turisti nechcú byť len pasívnymi pozorovateľmi, ale chcú mať skutočné zážitky: varenie slovenských špecialít, tancovanie slovenských tancov alebo pletenie veľkonočného korbáča.

Bratislava sa nachádza na križovatke dvoch medzinárodných cyklotrás EUROVELO 6 a EUROVELO 13. Vy sama ponúkate služby aj pre cyklistov prechádzajúcich týmto mestom. Na akej úrovni je podľa Vás cykloturistika v Bratislave a na Slovensku a aké sú hlavné prekážky jej ďalšieho rozvoja?

To je skoro téma mojej dizertačnej práce. Ťažko sa to stručne hodnotí ale skúsim. Mali by sme hovoriť o cykloturizme ako o forme cestovného ruchu, ktorý je v rôznych podobách,  či už ako poznávacia cykloturistika, horská rekreačná cyklistika alebo zjazdová cyklistika. Slovensko má veľmi vhodné prírodné a kultúrno-historické podmienky pre cykloturizmus. Poskytuje možnosti na cykloturistiku a cyklistiku pre všetky segmenty. Ľahké trasy pre málo zdatných cykloturistov a cyklistov a náročné trasy pre skúsených. Osem lyžiarskych stredísk sa mimo zimnej sezóny mení na bike parky pre zjazdárskych cyklistov, rastie počet obľúbených singletrakov a zvyšuje sa počet cyklistických podujatí aj s medzinárodnou účasťou. Rastie nám počet cyklotrás, vylepšujú sa služby, pribúdajú cykloprodukty, ale Slovensko naďalej zostáva neznámou cykloturistickou krajinou. Do povedomia cyklistov v medzinárodnom meradle sa Slovensko dostalo asi najviac vďaka Petrovi Saganovi.

Podľa môjho názoru rozvoju cykloturizmu chýba podpora na národnej úrovni. Národná stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky vytvára dôležitý rámec a systém financovania cyklodopravy a cykloturistiky ale konkrétnymi opatreniami rieši predovšetkým cyklodopravu. Som presvedčená, že potrebujeme celonárodný projekt na rozvoj cykloturizmu, súčasťou ktorého by bol prieskum cykloturistov, vytvorenie národného cyklo portálu a vytýčenie marketingového plánu propagácie Slovenska. Obdobne ako má Česká republike projekt Česko jede alebo Švajčiarsko úspešný projekt Schweiz Mobil.

Bratislava je križovatkou dvoch Eurovel a zároveň je vstupnou bránou na Slovensko. Mojou osobnou snahou je na križovatke Eurovela 6 a 13 (pod SNP mostom na petržalskej strane) vytvoriť Informačno-servisné centrum pre cykloturistov s celým komplexom služieb pre cykloturistov a cykloturisticko-informačnou kanceláriou, ktorá by prezentovala nielen Bratislavu ale celé Slovensko. Takéto centrum musí byť aspoň na začiatku vytvorené so spoluúčasťou a podporou samosprávy prípadne iných komerčne úspešných podnikateľov. Zatiaľ sa mi darí len v skromných podmienkach za spoluúčasti majiteľov reštaurácie UFO a Bratislava Tourist Boardu prevádzkovať v unimobunke Bratislava Bike Point, ktorý sa snaží suplovať základné funkcie riadneho informačno-servisného centra.

Tréning mentorov ako aj stretnutia s mentees ste už úspešne ukončili. Ako by ste túto skúsenosť zhodnotili? Plánujete naďalej pôsobiť v úlohe mentora či mentee?

Stretnutia som ukončila ale vzťahy s mentees pretrvávajú a to považujem za veľmi dôležité. Samotné stretnutia s mentees boli veľkou školou. Mohla som si overiť svoje teoretické a praktické zručnosti z podnikania ale aj schopnosť „mentorovať“. Príprava mentoringu vyžaduje dôslednú prípravu a asi najťažšie je pospájať mentorov a mentees.

Program mentoringu by mal pokračovať. Vidím v ňom možnosť jednak rozvoja sektora cestovného ruchu, vzájomné zdieľanie vedomostí a zručností a dôležitým aspektom je aj učenie sa spolupracovať. Cestovný ruch je založený na spolupráci rôznych subjektov; štátnych, verejných, súkromných ale i občianskych. Tam, kde funguje spolupráca všetkých aktérov funguje aj cestovný ruch. Rada by som pokračovala, či už formálne v rámci nejakého programu alebo neformálne.

Vo svojej prihláške ste uviedli, že ako mentorka by ste chcela byť nápomocná v rámci svojich schopností pri zakladaní alebo rozširovaní ďalšieho úspešného podniku cestovného ruchu. Akým ťažkostiam ste čelili a čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí by chceli začať podnikať v cestovnom ruchu, prípadne rozšíriť existujúci podnik?

Zakladanie vlastného podnikania je veľkým dobrodružstvom. Človek ide do niečoho úplne nového,  odpútava sa od istôt. Pre mňa osobne najťažšie bolo naučiť sa fungovať v rámci nie vždy férovej konkurencie. Priznám sa, doteraz s tým mám problém. Čas však ukázal, že tí, ktorí operovali nie vždy čestnými praktikami, na trhu cestovného ruchu dlho nevydržali. Za desať rokov existencie som sa naučila, že serióznosť a poctivosť v podnikaní sa vypláca. Povedala by som, že je dôležitejšia ako marketing. Marketéri sami priznávajú, že reklama „mouth to mouth“ najviac ovplyvňuje klientov a obchodných partnerov.

Všetkým, ktorí sa chystajú začať podnikať by som odporúčala na základe svojej skúsenosti, týchto pár tipov:

Pred samotným rozhodnutím začať podnikať zvážte svoje osobné rozhodnutie. Podrobte sami seba dôslednej analýze, prečo chcete podnikať. Či je ten dôvod dostatočne silný, aby ste vytrvali aj pri možných komplikáciách a problémoch. Zvážte aj svoju rodinnú situáciu, podporu rodiny budete veľmi potrebovať. Pred začatím samotného podnikanie si dobre overte situáciu na trhu, snažte sa vopred získať čo najviac informácii z rôznych zdrojov. Pozrite sa, čo a ako robia vaši budúci konkurenti. Snažte sa od nich odlíšiť. Hľadajte, v čom môžete byť výnimočný.

Podarilo sa vám v rámci mentoringových stretnutí naplniť tento cieľ a podporiť niektorého z mentees pri uskutočňovaní jeho podnikateľských zámerov?

Mentees nám boli pridelení na základe našej profesionálnej orientácie. Na každé stretnutie sme mali dohodnutý okruh otázok, ktorému sme sa venovali a stanovili sme si plán na ďalšie stretnutie. Medzi osobnými stretnutiami prebiehala komunikácia telefonicky a mailami. S každým mentee som absolvovala minimálne tri stretnutia. Z troch mentees dvaja pokračujú v napĺňaní podnikateľského cieľa. Určite to nie je len moja zásluha, ale hlavne ich presvedčenie a viera v seba a v svoju myšlienku. Verím, že i ja som prispela k posilneniu ich dôvery a nasmerovaniu ich cesty.

Rozhovor bol realizovaný v rámci projektu EU Tourism Mentoring, ktorý finančne podporila Európska únia z Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci – transfer inovácií. Ďalšie zaujímavosti o projekte a jeho realizácii sa dočítate na eumentoring.com.

Začnite písať