Školská farma ako podnikateľská príležitosť?


Vybrať vhodnú vzdelávaciu inštitúciu pre svoje deti môžu dnes rodičia jednoduchšie ako kedysi. K dispozícii sú štátne, cirkevné a súkromné školy, aj inštitúcie s rôznym zameraním či spôsobom výučby. Patrí medzi ne i Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL, ktorá sa s projektom Základy aktívneho poľnohospodárstva v ZŠ zapojila do výzvy SBA. Viac nám o tom porozprávala jej zakladateľka Viera Machálková.


Viera Machálková

„Príbeh Jolly HOMESCHOOL sa začal písať v školskom roku 2015/2016. V tom čase sme fungovali ako zariadenie poskytujúce individuálne vzdelávanie,“ spomína Machálková. Bol to začiatok dlhej cesty zaradenia inštitúcie do siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Päť rokov vytrvalej a trpezlivej práce sa vyplatilo. „Pri zakladaní školy ma motivovalo, aby žiaci túžili vyhľadávať fakty, chápali súvislosti. A vedeli ich prakticky použiť v živote,“ vysvetľuje dôvody založenia školy.

Aj preto odišla Viera Machálková študovať elementárnu pedagogiku pre deti od 6 do 12 rokov na American Montessori Institute v Prahe. Získané vedomosti jej pomohli vytvoriť ucelený vzdelávací program. Ten sa dnes aplikuje v Montessori školách po celom svete.

Špecifiká prístupu Jolly HOMESCHOOL

„Základom je príprava učiteľa. Ten vytvára prostredie podporujúce potreby, charakteristiky a tendencie každého žiaka v triede. Tie sa v našej škole menia v trojročných cykloch,“ vysvetľuje Machálková.

Pripravené prostredie nie je len samotná trieda, ale aj reálny život, v ktorom sa deti budú pohybovať. Učiteľ musí byť schopný ustúpiť do úzadia a dať príležitosť žiakom rozvíjať si vnútornú motiváciu, vôľu, prebrať zodpovednosť za úlohu a dokončiť ju. Vzdelávacie oblasti sa navzájom prepájajú.

„Víziou Jolly HOMESCHOOL je poskytovať vzdelanie a výchovu budúcim dospelým, ktorí prinesú pozitívnu zmenu v spoločnosti. Kognitívny vývoj a solídny akademický základ sú dôležité, ale zároveň sa snažíme pomáhať vychovávať žiakov, ktorí sú spoločensky, morálne a emocionálne pripravení na skutočný život.“

„Ako príklad môžem uviesť marcovú aktivitu. Venujeme sa v nej téme kníh a ľudského tela. V rámci slovenského jazyka máme pomôcky na rozvoj čítania a písania s témou ľudského tela, ktoré učiteľ ponúka formou prezentácií. Tie inšpirujú žiaka k vlastnej výstupnej práci. Potrebuje pri nej vyhľadávať a triediť fakty, napísať ju. Učiteľ všetky pripravené pomôcky odkladá na poličky v triede, kde sú kedykoľvek počas dňa bezvýhradne určené na používanie pre žiaka.“

Učenie prebieha i v exteriéri. Aj v ňom musia byť žiaci schopní aktivity si naplánovať, zorganizovať, správne odkomunikovať, zrealizovať a dosiahnuť vytýčený cieľ. „Navštívili sme aj kníhkupectvo s cieľom nakúpiť pre školu knihy venované téme ľudské telo. Jeden žiak musel zatelefonovať do kníhkupectva a dohodnúť návštevu. Ďalší dvaja mali na starosti rozpočet 50 eur, ktorý nemohli prekročiť a museli ho využiť len na knihy s určenou témou. Ďalšie deti mali na starosti výber správnych kníh. Úlohou učiteľa je pri takýchto aktivitách žiakov len sprevádzať a usmerňovať,“ vysvetľuje Machálková.

Podnikateľské zručnosti

Jolly HOMESCHOOL sa do výzvy na podporu podnikateľského vzdelávania zapojila s projektom Základy aktívneho poľnohospodárstva v ZŠ. Projekt bol určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Jeho úlohou bolo preniesť vedomosti z triedy do pripravovaného prostredia, mobilnej učebne na poľnohospodárskom pozemku. „Cieľom bolo oboznámiť deti s tradičnými i modernými poľnohospodárskymi postupmi a navrhnúť model školskej farmy, ktorá bude tvoriť ekonomický, ekologický a sociálny zisk. Nastaviť ju tak, aby z nej mali úžitok úplne všetci – študenti, zvieratá a rastliny, pôda a komunita,“ približuje Machálková koncepciu projektu. Navyše žiaci tretieho trojročia tu dostanú príležitosť rozvíjať si v projekte s názvom Production & Exchange podnikateľské zručnosti. V konkrétnych úlohách spojených s pestovaním a chovom zvierat tak budú získavať skúsenosti a pripravia sa na vlastnú ekonomickú a sociálnu nezávislosť.

Našou úlohou je deti sprevádzať, ponúknuť im skúsenosť zarobiť si peniaze AKO SKUPINA a zároveň robiť rozhodnutia, z ktorých bude profitovať celá komunita. V bezpečnom prostredí, pod bezpečným dohľadom, ktoré ich nenechá zlyhať, si osvojujú ekonomické zručnosti, ktoré si precvičia, predtým ako dospejú.

Projekt sa začal realizovať v polovici februára. Mal tri hlavné bloky a vyvrcholil v polovici marca. „V prvom sme sa s deťmi zoznámili s rôznymi modelmi poľnohospodárstva – od konvenčného až po regeneratívne. V druhom bloku deti navrhovali permakultúrny dizajn školskej farmy. Podľa spoločných preferencií sa rozhodovali, akej hospodárskej činnosti by sa chceli venovať. V treťom bloku sa pozreli na finančnú stránku projektu a osvojili si základné ekonomické pojmy a postupy. Teraz musia pospájať všetky získané vedomosti a skúsenosti a vytvoriť finálny dizajn školskej farmy s rozpočtom a podnikateľským zámerom.“

„V Jolly Homeschool považujeme vzdelávanie za kľúč k lepšej budúcnosti. Preto sa v našom edukačnom programe snažíme zameriavať na oblasti s veľkým celospoločenským významom. Poľnohospodárstvo je jednou z kľúčových oblastí. Model školskej farmy, ktorý v rámci programu tvoríme, podporuje v deťoch ekonomickú samostatnosť a zodpovednosť.“

Reakcie detí a rodičov

„Deti už dokázali ustúpiť z niektorých nerealizovateľných predstáv a sústrediť sa na dosiahnuteľné veci, ktoré môžu mať ekonomický význam už v blízkej budúcnosti. Čiže ak si v novovytvorenom jazierku predstavili pstruha, už pochopili, že na to nemáme podmienky. Plánujú nasadenie jahôd, z ktorých budú môcť niečo predávať už o rok, i jabloní pre ekonomickú aktivitu ďalšej generácie žiakov. S prácou získavajú viac motivácie,“ približuje Machálková zmeny v postojoch detí.

Mnohí z rodičov sa do budovania mobilnej učebne sami zapojili. Či už samotnou výstavbou, alebo finančnou podporou.

„V budúcnosti plánujem ponúknuť ucelený program vzdelávania nielen pre deti od 3 do 15 rokov, ale aj pre rodičov, ktorí si budú môcť vo výchove a vzdelávaní rozširovať svoje vedomosti.“

Spolupráca s SBA

Zapojenie sa do výzvy na podporu podnikateľského vzdelávania bola pre Vieru Machálkovú prvá skúsenosť so Slovak Business Agency. „Spolupráca bola od začiatku príjemná a profesionálna. S vďakou prijímame záujem o náš projekt, podporu počas celého obdobia a osobnú účasť na záverečnom priebehu projektu,“ vraví Machálková. Dúfa, že práve tento ich projekt inšpiruje ďalšie školy, ako hravou a pútavou formou podporiť v deťoch podnikateľské zručnosti a záujem o oblasť poľnohospodárstva.

Regulácie v školstve

Viera Machálková podnikala v školstve ešte pred založením súkromnej základnej školy. Na Slovensko priniesla metódu učenia sa anglického jazyka Jolly Phonics z Veľkej Británie. Dnes už túto metódu schválilo Ministerstvo školstva SR a rozšírila sa vo väčšine škôl na prvom stupni na Slovensku. „V praxi sa stretávam s názorom, že súkromné školy sú finančne dostatočne zabezpečené. Bohužiaľ, ja si to nemyslím. Finančnú podporu hľadáme rovnako ako štátne školy. Preto za pozitívny prínos pokladám aj možnosť zapojiť sa do výzvy Slovak Business Agency a realizovať tak zaujímavé a prínosné projekty,“ hovorí Machálková.

Petra Palenčárová
Foto: Marek Baláž

Dotácia poskytovaná MSP na realizáciu projektov na podporu podnikateľských zručností. Projekty orientované na budovanie podnikavosti a tzv. kompetencií 21. storočia (napríklad kritické myslenie, kreativita, komplexné riešenie problémov a i.), ktorých cieľovou skupinou sú najmä: deti materských škôl a žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, absolventi a pedagogickí pracovníci.

Projekty je možné realizovať v rámci nasledovných aktivít: podnikateľské vzdelávacie kurzy, podnikanie v praxi, domáce tréningové programy, zahraničné tréningové programy

Viac informácií k službe Podpora podnikateľského vzdelávania nájdete TU

1 Comment

  • Elena Cerna
    2 roky ago

    Dakujem pani Machalkovej, ze sa odhodlala vytvorit takyto projekt a je inspiraciou pre dalsich pripadnych nadsencov. Viac takychto skol je reformou vzdelavania v praxi. Drzim palce.

Comments are closed.

Začnite písať