Slobodné povolania – podnikanie bez živnosti

Pod podnikateľom si väčšina ľudí predstaví osobu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo ktorá má otvorenú živnosť. Čo mnoho z nás nevie je, že to môže byť aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Do tejto skupiny podnikateľov patria umelci, iné slobodné povolania i samostatne hospodáriaci roľníci.

Slobodné povolania nie sú len o umelcoch

Čo presne pojem „slobodné povolanie“ znamená? Možno vám zo všetkého najskôr napadne výraz slobodný umelec, a teda niekto ako maliar alebo spevák. Je toho však oveľa viac. Spadajú sem rôzne špecializované profesie: nezávislé vedecké, literárne, lekárske, umelecké, kultúrne, ekonomické, právne, technické a prírodovedecké, výchovné alebo učiteľské.

Služby, ktoré tieto profesie ponúkajú môžeme zjednodušene charakterizovať ako duševno-ideové poskytované:

 • osobne,
 • na vlastnú zodpovednosť,
 • nezávisle v záujme svojich klientov a verejnosti.

Slobodné povolania sú napríklad:

 • Medicínske, resp. liečebné: lekári, zubní lekári, zverolekári, lekárnici, maséri (chiropraktici, fyzioterapeuti), psychológovia a psychoterapeuti.
 • Právne, ekonomické a daňové povolania: právnici, notári, audítori, daňoví a podnikoví poradcovia, marketingoví pracovníci, súdni exekútori.
 • Technické a prírodovedné povolania: architekti, stavební inžinieri, geodeti a kartografovia, súdni (a iní) znalci, reštaurátori.
 • Kultúrne povolania: spisovatelia, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci.
 • Iné povolania: dizajnéri, novinári, pedagógovia, vzdelávacie služby, tlmočníci a prekladatelia.

Okrem toho existujú samozrejme ďalšie menej početné slobodné povolania, resp. nedostatočne etablované, ktoré tu nie sú výslovne vymenované, napr. logopédi, povolania zaoberajúce sa starostlivosťou o starých a chorých, patentoví právnici a i. Ak chcete mať lepšiu predstavu, živnostenský zákon presne vymenúva činnosti pri výkone povolaní, ktoré živnosťou nie sú.

Osobitné predpisy. O čo ide?

Právnym rámcom slobodných povolaní sú hlavne zákony o jednotlivých komorách. Podnikatelia bez živnostenského oprávnenia teda musia byť na výkon svojej činnosti buď zapísaní v nejakej komore, alebo majú na výkon svojej činnosti uzatvorené zmluvy v rámci autorského zákona, zákona o finančnom sprostredkovaní. Znalci alebo tlmočníci musia mať na výkon svojej činnosti tzv. okrúhle pečiatky a rovnako musia byť zapísaní v zoznamoch príslušnej stavovskej organizácie.

Kde začať?

Na štatistickom úrade. Ak ste sa rozhodli pre slobodné podnikanie, štatistický úrad SR vás zaeviduje ako fyzickú osobu

 • vykonávajúcu ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov,
 • podnikajúcu na základe iného ako živnostenského zákona,
 • ktorej činnosť je usmerňovaná profesnými komorami.

Nebudete považovaný za živnostníka, a preto sa nemusíte registrovať na živnostenskom. Nebude vám teda ani pridelené IČO. Vaše príjmy však patria pod príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti a preto musíte odvádzať dane (viac v § 6 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Daňový úrad vám s tohto titulu pridelí DIČ.

Podobne ako živnostník, môžete sa aj vy rozhodnúť viesť si daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Povinnosti platieb voči štátu

Osoba vykonávajúca slobodné povolanie má rovnakú povinnosť ako živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Čo sa týka sociálnej poisťovne, takisto, ako u živnostníka, daňový úrad po odovzdaní daňového priznania skúma, či prekročila príjem, na základe ktorého takejto osobe vznikne povinnosť platiť aj odvody do sociálnej poisťovne.

Rozdiel je len v tom, že živnostník, pokiaľ nechce platiť odvody do sociálnej poisťovne, musí živnosť prerušiť alebo zrušiť, zatiaľ čo osoba vykonávajúca slobodné povolanie musí predložiť poisťovni čestné prehlásenie, že takéto príjmy už nedosahuje. Čestné prehlásenie musí obsahovať notárom overený podpis. V podanom daňovom priznaní už potom takéto príjmy nesmie nevykazovať.

Z hľadiska dane z príjmov, môže takáto osoba ísť (rovnako ako aj živnostník) cestou uplatnenia paušálnych alebo skutočných výdavkov. Tiež má možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť dane, ak splní zákonom stanovené podmienky.

TIP

Ak potrebujete pomoc s rozbehom poskytovania služieb podľa osobitných predpisov, obráťte sa na jednotné kontaktné miesta.

Definícia podnikateľa podľa Obchodného zákonníka § 2 :

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (umelci a iné slobodné povolania),
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľníci).

Autor: redakcia

Začnite písať