Slovak Business Agency hľadá expertov pre start-upistov

KOHO HĽADÁME

Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. start-upistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

Kandidát musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady:
1.    ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita),
2.    preukázateľná odbornosť,
3.    skúsenosti alebo potenciálny záujem podporovať start-upy, resp. začínajúcich podnikateľov/záujemcov o podnikanie, a to najmä prostredníctvom mentoringu, poradenstva a aktívnej práce so start-upmi, resp. začínajúcimi podnikateľmi,
4.    znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, znalosť súvisiacej legislatívy EÚ (napr. Kohézna politika EÚ, iniciatíva Small Business Act) je výhodou,prehľad o aktivitách a trendoch prebiehajúcich v podnikaní na Slovensku a vo svete, skúsenosť so spoluprácou s úspešným slovenským alebo zahraničným start-upom je výhodou,
5.    skúsenosti s rokovaním s investormi, podnikateľskými anjelmi, skúsenosti zo zahraničia v tejto oblasti sú výhodou,
6.    dobrá znalosť anglického jazyka, znalosť iného svetového jazyka je výhodou,
7.    komunikačné schopnosti,
8.    schopnosť čeliť stresovým situáciám.

Informácie pre budúcich expertov

Forma spolupráce s expertmi bude na základe „Dohody o vykonaní práce“ na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo „Dohody o pracovnej činnosti“ (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky, pracovná náplň experta budú uvedené v samotnej dohode.

Expertom je fyzická osoba.

Projekt sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Expert/mentor pôsobí ako garant startupu/podnikateľa. Ide o formu individuálneho poradenstva, konzultácií, poskytovania informácií a podpory spojených najmä s:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

PREČO VÁS HĽADÁME

SBA plánuje spustenie opatrenia zacieleného na podporu realizácie konkrétnych podnikateľských zámerov. Start upy, resp. začínajúci podnikatelia a záujemcovia o podnikanie môžu získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva, prípadne pomoci pri sprostredkovaní financovania. Predmetom podpory zo strany expertov bude najmä poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva v súvislosti s prípravou inovatívnych podnikateľských projektov/zámerov. Súčasťou úloh expertov bude aj vypracovanie odborného hodnotenia projektu/podnikateľského zámeru.

Konzultácie a odborné poradenstvo môžu byť spojené s/so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

O NÁS

Slovak Business Agency je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania. Ďalšie informácie nájdete na www.sbagency.sk

Podmienky zapojenia sa

Zaslaný životopis a motivačný list na adresu agency@sbagency.sk do 31.01.2015.
Vyplnený Online profil experta

 

Začnite písať