Slovak Business Agency (SBA) hľadá expertov pre start-upistov

KOHO HĽADÁME:

Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. start-upistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

Kandidát musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady:

 1. ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita),
 2. preukázateľná odbornosť,
 3. skúsenosti alebo potenciálny záujem podporovať start-upy, resp. začínajúcich podnikateľov/záujemcov o podnikanie, a to najmä prostredníctvom mentoringu, poradenstva a aktívnej práce so start-upmi, resp. začínajúcimi podnikateľmi,
 4. znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, znalosť súvisiacej legislatívy EÚ (napr. Kohézna politika EÚ, iniciatíva Small Business Act) je výhodou, prehľad o aktivitách a trendoch prebiehajúcich v podnikaní na Slovensku a vo svete, skúsenosť so spoluprácou s úspešným slovenským alebo zahraničným start-upom je výhodou,
 5. skúsenosti s rokovaním s investormi, podnikateľskými anjelmi, skúsenosti zo zahraničia v tejto oblasti sú výhodou,
 6. dobrá znalosť anglického jazyka, znalosť iného svetového jazyka je výhodou,
 7. komunikačné schopnosti,
 8. schopnosť čeliť stresovým situáciám.

PREČO VÁS HĽADÁME:

SBA plánuje spustenie opatrenia zacieleného na podporu realizácie konkrétnych podnikateľských zámerov. Start upy, resp. začínajúci podnikatelia a záujemcovia o podnikanie môžu získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva, prípadne pomoci pri sprostredkovaní financovania.Predmetom podpory zo strany expertov bude najmä poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva v súvislosti s prípravou inovatívnych podnikateľských projektov/ zámerov. Súčasťou úloh expertov bude aj vypracovanie odborného hodnotenia projektu/ podnikateľského zámeru.

Konzultácie a odborné poradenstvo môžu byť spojené s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

O NÁS:

Slovak Business Agency   je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania. Ďalšie informácie nájdete na www.sbagency.sk

Životopis a motivačný list zasielajte na adresu agency@sbagency.sk do 30. 09. 2014.

 

Začnite písať