Slovenské klastre hľadajú príležitosti v zahraničí

Slovenská klastrová politika môže byť zatiaľ považovaná za nerozvinutú, nachádzajúcu sa v počiatočnej fáze a s niekoľkými problémami. Situáciu je však možné zlepšiť formou lepšej organizovanej pomoci, trvajúcej niekoľko nasledujúcich rokov.

Slovensko má iba 20 klastrov

Slovenské klastre boli založené v poslednom desaťročí s rôznymi stupňami konkurencieschopnosti. Klastre sú v našich podmienkach znevýhodnené v zmysle podvyživeného inovačného systému, neexistujúcej štruktúry technologických platforiem, klastrovania inovatívnych firiem s centrami VaI s príslušnou štátnou a regionálnou podporou, portfóliom inovatívnych nástrojov financovania, technologickými centrami a start-up centrami, čo je typické u vyspelých EÚ krajín. Slovenské klastre pre svoj rozvoj hľadajú príležitosti a partnerstvá v zahraničí, aby sa zabezpečila ich akceptácia, udržateľnosť, určitá úroveň výkonu.

V podmienkach SR bolo doteraz vytvorených len 20 klastrov, z ktorých navyše niektoré nevyvíjajú žiadnu činnosť. V podstate vznikli dva typy klastrových organizácií:

1) pôsobiacich v cestovnom ruchu; a

2) technologické klastrové organizácie.

Ich činnosť je zameraná na podporu medzisektorového partnerstva medzi podnikmi, zvyšovanie odborných znalostí a kvalifikačnej úrovne zamestnancov výmenou skúseností z oblasti využívania nových technológií, procesov a služieb. Sedem z nich získalo v rokoch 2013 a 2014 Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) vydávaných European Secretariat for Cluster Analysis. Jedná sa o nasledovné klastre: Automobilový klaster Slovensko, Slovenský plastikársky klaster, 1. slovenský strojársky klaster, Košice IT Valley z.p.o., Klaster AT+R z.p.o., NEK a BITERAP. Európsky Bronze Label získali aj dva klastre cestovného ruchu, a to Klaster LIPTOV – Združenie cestovného ruchu a Klaster ORAVA.

Klastre podporujú svoje regióny

Firmy v klastrovom usporiadaní profitujú zo vzájomnej spolupráce a blízkosti s inými firmami, VaV inštitúciami, sprostredkovateľmi, či samosprávami z dôvodu tzv. ekonomiky aglomerácií. Geografická koncentrácia firiem v rovnakom a/alebo príbuznom odvetví umožňuje prelievanie znalostí medzi prepojenými inštitúciami a vytvára tiež trh práce pre kvalifikovanú pracovnú silu.

Úloha klastrov je na Slovensku dlhodobo nedoceňovaná a podceňovaná. Pritom zo skúseností vyspelejších krajín sveta je možno zhrnúť nasledovne prínosy klastrov:

  • podporujú konkurencieschopnosť a zamestnanosť nielen jednotlivých odvetví ale aj medziodvetvovo,
  • tvoria exportnú bázu regiónu a sú hnacou silou jeho rozvoja,
  • zvyšujú celkovú produktivitu, urýchľujú inovačný cyklus,
  • podporujú prenos poznatkov a inovácií,
  • rozvíjajú a zavádzajú na trh nové podnikateľské modely, produkty a služby,
  • pomáhajú MSP etablovať sa na medzinárodných trhoch a podporujú ich rast,
  • zdieľajú spoločné náklady na marketing, vzdelávanie, logistiku, predkomerčný vývoj,
  • vytvárajú transparentnejšie podnikateľské prostredie,
  • podporujú príliv produktívnych investícií do regiónov,
  • a v neposlednom rade poskytujú Slovensku možnosť získať finančné prostriedky z európskych zdrojov.

O projekte Clustrat

Slovenskí partneri: Klaster automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R), Slovak Business Agency (SBA) a Únia Klastrov Slovenska (ÚKS) od októbra 2011 do októbra 2014 spolupracovali na medzinárodnom projekte „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém” (www.clustrat.eu). Projekt Clustrat je strategický inovačný projekt programu CENTRAL EUROPE (www.central2013.eu) spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Konzorcium projektu tvorí 18 organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém.

V rámci projektu bol spracovaný Národný report za Slovenskú republiku, ktorý predstavuje dokument stručne informujúci o aktuálnej situácii v oblasti klastrovania a zároveň navrhuje možnosti zlepšenia klastrovej politiky na Slovensku, s využitím európskych skúseností. Národný report slúžil ako zdroj k článku.

Začnite písať