SLUSH 2016 – prezentujte svoj startup v Helsinkách

15 000 účastníkov  – 1 700 startupov – 800 investorov  – 630 novinárov

Dave McClure – 500 Startups – akcelerator s najväčšou globálnou investíciou do startupov
Chris Barton – známa hudobná aplikácia Shazam
Di-Ann Eisnor – navigácia Waze

To všetko na medzinárodnej konferencii v dňoch 30.11. – 1.12.2016, ktorej súčasťou sa môžeš stať aj ty vďaka podpore Slovak Business Agency.

Podujatie SLUSH každoročne organizuje komunita podnikateľov, investorov a študentov.  Jeho zámerom je pomôcť začínajúcim firmám a inšpirovať ich, aby sa posunuli vpred. Slovenskí startupisti majú skvelú príležitosť stretnúť sa s vplyvnými aktérmi a investormi z Európy, USA a Ázie, ktorí každoročne vyhľadávajú talenty medzi zúčastnenými európskymi tímami.

Slovak Business Agency  uhrádza účastníkom náklady na:

 • vystavovateľský stánok
 • spiatočnú letenka
 • ubytovanie

Dôležité: za každý prihlásený malý a stredný podnik (MSP) sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia vo vzťahu konateľ, spoločník, zamestnanec v danej firme

Viac informácií o konferencii TU

Termín na prihlasovanie: 28.9.2016 do 24.00

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky – v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy)
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia startupu, prípadne vypracovaný biznis plán

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.

 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

Všetky dôležité informácie o možnosti zúčastniť sa medzinárodného startup podujatia nájdete tu

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk

Začnite písať