Služba STN-online

Vzhľadom na to, že informatizácia spoločnosti za uplynulé obdobie výrazne narástla, vzrastali aj potreby a požiadavky používateľov noriem. Jednou z požiadaviek užívateľov bolo aj online sprístupňovanie STN na základe predplatenej služby stáleho prístupu k aktuálnym normám podľa vlastného výberu.

Z tohto dôvodu sa v roku 2008 pripravil a zrealizoval projekt nazvaný STN-online, ktorý umožňuje užívateľovi mať počas doby platnosti predplatného k dispozícii vybrané STN a zároveň aj ich zmeny a opravy a mať ich mesačne automaticky aktualizované. Prostredníctvom portálu noriem na www.unms.sk (ďalej „poskytovateľ) zároveň tento systém umožňuje po registrácii užívateľa aj jednorazové objednávanie noriem v papierovej alebo elektronickej verzii.

STN vo formáte PDF sú umiestnené na serveri poskytovateľa a prístup k nim je zabezpečený prostredníctvom protokolu http, resp. https, a podlieha autentifikácii. Autentifikáciou sa rozumie overenie identity registrovaného užívateľa pomocou kontroly pridelených prístupových údajov. Na ochranu PDF súborov sú použité technické prvky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu a šíreniu STN.

Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Acrobat Reader a inštaláciu príslušného zásuvného modulu (plugin) firmy File Open.

Prístupovým menom je e-mailová adresa každého užívateľa. Prístup k STN je zabezpečený prostredníctvom Zoznamu noriem STN, ktorý sa zobrazí prostredníctvom vyhľadávania. Každý užívateľ si môže vybrať 3 typy prístupu k STN:

  • A – STN bez možnosti tlače, prenosu textov alebo obrázkov (len čítanie),
  • B – STN bez možnosti tlače, s možnosťou prenosu textu alebo obrázkov (čítanie a prenos),
  • C – STN s možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov (čítanie, prenos a tlač).

Užívateľ si zároveň môže vybrať ľubovoľný počet licencií pri predplatnom STN-online alebo pri jednorazových objednávkach je možné mať prístup na 1 PC, do 5 PC, do 10 PC, do 20 PC, do 50 PC, nad 50 PC. V prípade výberu licencie s možnosťou tlače je povolený počet výtlačkov zhodný s počtom licencovaných PC. Pre predplatné STN-online  sa používa individuálny kalkulačný systém v závislosti na vybranej oblasti STN, type prístupov a počte týchto prístupov.

Hlavným cieľom služby STN-online je umožniť technickej verejnosti čo najlepšie podmienky prístupu ku všetkým potrebným informáciám o technických normách, aby všetci používatelia STN vedeli včas zareagovať na meniaci sa stav vedy a techniky či už pri tvorbe národnej legislatívy, prípravou nových študijných plánov na školách, vývojom nadväzujúcich technológií vo výskumno-vývojových inštitúciách, skúšobných laboratóriách alebo samotných podnikoch, kde by mali možnosť včas prispôsobiť a pripraviť sa na zmenu výrobného procesu alebo technológie vzhľadom na aktuálnu sústavu platných STN.

Služba STN-online je moderná, stabilná a spoľahlivá a pre užívateľa veľmi jednoduchá a prehľadná v každom okamihu. Nie je treba pracne manipulovať s papiermi, všetko sa nachádza v elektronickej forme, stačí iba veľmi jednoduchým spôsobom vyhľadať požadovanú STN a v rámci nej vyhľadať konkrétnu informáciu. Všetko ostatné si už systém rieši sám, či už platnosť normy alebo ich automatickú aktualizáciu, prípadne poskytne k dispozícii aktuálnu zmenu alebo opravu príslušnej STN. V praxi to znamená, že každý užívateľ bez akéhokoľvek náročného školenia vie sám nájsť všetko, čo k svojej technickej činnosti potrebuje.

Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu (NIS TN)

NIS TN v rámci členstva ÚNMS SR v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách spolupracuje s národnými normalizačnými organizáciami pri vzájomnej výmene a poskytovaní normalizačných dokumentov, ktoré je možné prezenčne študovať v priestoroch infocentra ÚNMS SR na Karloveskej ulici 63 v Bratislave.

V NIS TN sa poskytujú informačné a knižničné služby, aktuálne informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem a je tu umožnené štúdium rôznych normalizačných dokumentov.

V NIS TN sa sprístupňujú verejnosti v tlačenej alebo elektronickej verzii alebo tiež na prezenčné štúdium za poplatok:

●     platné normy STN;

●     zrušené normy STN;

●     služba STN-online.

●     odborové normy (neplatné);

●     európske a medzinárodné normy;

●     zahraničné normy;

●     katalógy európskych, medzinárodných a zahraničných noriem;

●     katalógy európskych, medzinárodných a národných normalizačných orgánov.

Sú tu poskytované aj jednorazové a priebežné rešerše:

  •  z databázy STN – slovenské technické normy, služba ARI STN (adresné rozširovanie informácií o STN)
  • z databázy PERINORM – európske, medzinárodné a zahraničné normy, služba ARI PZN (adresné rozširovanie informácií o prírastkoch zahraničných noriem)

Používanie noriem

Je nepomerne lacnejšie a rýchlejšie použiť technické riešenie opísané v technickej norme ako vynakladať prostriedky a čas na vývoj vlastného riešenia.

Používanie technických noriem je všeobecne považované za najekonomickejší spôsob získania informácií o technických riešeniach, ktoré sú relatívne nové, dobre odskúšané a všetkými akceptované.

Je nepomerne lacnejšie a rýchlejšie použiť technické riešenie opísané v technickej norme ako vynakladať prostriedky a čas na vývoj vlastného riešenia. Navyše, najmä v prípade európskych noriem, je ich použitie na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v záväznom právnom predpise (napr. smernica EÚ) najjednoduchší spôsob akceptovaný dozornými orgánmi. Efektívne používanie noriem môže výrazne prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a celého nášho priemyslu a služieb.

Ing. Pavol Fischer

poverený vedením oddelenia NIS TN

Začnite písať