Spôsoby podpory rozvoja klastrov

Prostredníctvom uľahčovania nových typov sieťovania a aktivít spolupráce

Cieľom je stimulovať medzisektorové aktivity a transferovať poznatky pre zlepšovanie zručností a kompetencií pre novovznikajúce trhové trendy.

Nástroje na podporu klastrov a ich členov:

 • podujatia typu C2C alebo B2B, napr. medzinárodné veľtrhy,
 • budovanie ad hoc partnerstiev pre výskumno-vývojové aktivity,
 • inovačné vouchre,
 • „living labs“ a platformy so silnou mierou zapojenia konečných užívateľov,
 • dopytová orientácia, multidisciplinarita, implementácia KET,
 • vo všeobecnosti by rozsah aktivít mal byť otvorený, aby bol umožnený alebo dokonca posilnený rozvoj úplne nových typov spolupráce.

Stimulovaním európskych klastrov v rôznych formách

Klastre by mali formovať nadnárodné a medziregionálne partnerstvá s inými klastrami v Európe, aby sa ich členovia mohli zapájať do strategických rozvojových partnerstiev.

Nástroje, ktoré by uvedené aktivity podporovali:

 • klastrové podujatia,
 • mapovanie vysoko kvalitných výskumno-vývojových infraštruktúr v Európe,
 • mapovanie MSP poskytujúcich služby pre technologické a sektorovo-špecifické uplatnenie,
 • európske expertné workshopy na prepojenie klastrov, MSP a výskumu, ako aj užívateľských skupín,
 • inovatívne verejné obstarávanie, kde verejný dopyt (napr. v nemocniciach) si vyžaduje, aby riešenie bolo navrhnuté európskym partnerstvom,
 • európske dodávateľské workshopy, kde klastre spájajú dopytovú stránku a potenciálne riešenia.

Internacionalizáciou podporovanou klastrovými iniciatívami

Klastre môžu zohrávať dôležitú úlohu v podpore aktivít internacionalizácie MSP. Sú výborne prepojené na všetkých regionálnych/národných expertov, dokážu identifikovať potenciálnych partnerov, majú kontakty na iné zahraničné klastrové iniciatívy a teda môžu poskytovať požadované trhové informácie.

Nástroje, ktoré by mohli uvedené aktivity podporiť:

 • dodávateľské inovačné dni,
 • mapovanie vysokoúrovňových výskumno-vývojových infraštruktúr,
 • mapovanie MSP poskytujúcich služby pre technologické a sektorovo-špecifické uplatnenie mimo Európy (India, Čína, Indonézia, Brazília, atď.),
 • európske expertné workshopy na prepojenie klastrov, MSP a výskumu, ako aj užívateľských skupín s cieľom vyťažiť maximum z aktivít internacionalizácie,
 • globálne dodávateľské workshopy, kde klastre spájajú dopytovú stránku a potenciálne riešenia.

Zlepšením schopnosti klastrových manažérskych organizácií a nositeľov know-how s cieľom naučiť ich predvídať a využívať novovznikajúce trhové potreby a trendy

Aby bolo možné konkurovať v rapídne sa meniacom prostredí, ktoré predstavujú aj novovznikajúce trhy, podnikateľské myslenie identifikujúce potrebné služby a trhové trendy, musí priniesť vyššiu efektívnosť a profesionalitu do inovačných aktivít.

Sľubnými aktivitami by mohli byť:

 • tréningy pre podnikateľské myslenie a pre multidisciplinárne požiadavky novovznikajúcich priemyselných odvetví (napr. tréningové moduly, vouchre),
 • tréningy v technikách inovačného manažmentu,
 • sieťovanie klastrových manažérov s profesionálnymi poskytovateľmi obchodných služieb (napr. Enterprise Europe Network).

Novými udržateľnými business modelmi

S novými formami klastrov – na regionálnej alebo európskej úrovni s dlhodobou perspektívou, alebo s cielenou krátkodobou perspektívou – budú podporované nové business modely na spoluprácu alebo inovačné sieťovanie. Taktiež s ohľadom na nové spôsoby finančných inovácií (napr. prostredníctvom inovatívneho verejného obstarávania) by mali byť otestované nové business modely a mali by byť vytvorené vhodné právne rámce.

Toto zahŕňa taktiež zakladanie business modelov pre klastre, v ktorých klastre vytvoria technologické platformy pre MSP alebo „living labs“ na otestovanie nových produktov a služieb.

Možné schémy:

 • klastre ako projektoví manažéri pre inovačné vouchre svojich členov,
 • za služby klastra sa platí % z príjmu z nových výrobkov/služieb,
 • klastre ako projektoví manažéri, ktorí pripravujú žiadosti v rámci finančných schém na regionálnej alebo národnej úrovni pre svojich partnerov,
 • klastre ako hodnotitelia výstupov projektov (koľko produktov bolo vyvinutých, predaných, koľko nadväzujúcich projektov bolo iniciovaných, atď.),
 • klastre schopné identifikovať a zostaviť najlepšiu kombináciu MSP, ktoré sa pridajú do konzorcia,
 • klastre ako imitátori nadväzujúcich projektov.

Integráciou cielenej medzisektorovej spolupráce klastrov v rámci dostupných finančných schém

Hranice jednotlivých krajín sú stále prekázkou vo výmene poznatkov naprieč Európou. Nie je to spôsobené len jazykovými bariérami, ale aj rôznymi právnymi rámcami, ktoré obmedzujú transfer expertov zaujímajúcich sa o absolvovanie tréningov v rôznych špecifických oblastiach aj mimo Európy, za podpory európskych fondov. Aby sa podporil aj opačný transfer poznatkov medzi expertmi, je potrebné posilniť možnosť zúčastniť sa na takýchto tréningoch. V tomto prípade by mali byť vylepšené cezhraničné finančné schémy.

Finančné schémy musia byť:

 • aplikovateľné na medzisektorové témy,
 • jednoducho aplikovateľné,
 • s krátkou dobou na udelenie grantu,
 • bez výrazných prekážok v reportovaní.

Ďalšie ciele

 • prepojiť existujúce regionálne/národné klastre, siete a podnikateľské iniciatívy na európskej úrovni; zvyšovať vizibilitu, príležitosti pre spoluprácu a transfer vedomostí (Meta-Clustering/Strategické partnerstvá);
 • identifikovať príležitosti na spoluprácu a podporu transferu poznatkov medzi zúčastnenými subjektmi v celom hodnotovom reťazci (B2B & C2C – „Matchmaking Activities“);
 • rozvoj medziregionálnych a medziodvetvových vzdelávacích aktivít/školení;
 • podpora implementácie stratégie inteligentnej špecializácie;
 • podpora vytvárania alebo participácie na komunikačných platformách, špeciálne pre priemysel;
 • zabezpečiť regionálnu/národnú disemináciu „dobrých príkladov“ osvedčených postupov a projektov v oblasti výskumu a vývoja a aplikáciu prostredníctvom klastrov.

O projekte Clustrat

Slovenskí partneri: Klaster automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R), Slovak Business Agency (SBA) a Únia Klastrov Slovenska (ÚKS) od októbra 2011 do októbra 2014 spolupracovali na medzinárodnom projekte „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém” (www.clustrat.eu). Projekt Clustrat je strategický inovačný projekt programu CENTRAL EUROPE (www.central2013.eu) spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Konzorcium projektu tvorí 18 organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém.

V rámci projektu bol spracovaný Národný report za Slovenskú republiku, ktorý predstavuje dokument stručne informujúci o aktuálnej situácii v oblasti klastrovania a zároveň navrhuje možnosti zlepšenia klastrovej politiky na Slovensku, s využitím európskych skúseností. Národný report slúžil ako zdroj k článku.

Začnite písať