Staňte sa lídrom v mentoringu. Rozvíjajte svoj biznis v oblasti cestovného ruchu vďaka mentoringu

Cestovný ruch je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví v každej krajine. Ukrýva v sebe obrovský potenciál, ktorý však nie je dostatočne využívaný. Mnohým európskym krajinám chýba systém, ktorý by v tomto odvetví rozvíjal jednotné odborné zručnosti a štandardy. Práve vzdelávanie mentorov je nástroj, ktorý reálne prispieva k profesijnému a osobnému rozvoju pracovníkov v tomto odvetví. Slovak Business Agency (SBA) spolu s partnermi z Rumunska, Litvy a Veľkej Británie realizovala projekt EU Tourism Mentoring, vďaka ktorému sa môžete v oblasti mentoringu posunúť vpred.

SBA a zahraniční partneri

Slovenská republika, zastúpená Slovak Business Agency (SBA), spolu s partnermi z Rumunska, Litvy a Veľkej Británie realizovala projekt – EU Tourism Mentoring, ktorý bol finančne podporený Európskou úniou z Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci – Transfer inovácií. Cieľom projektu bolo prispieť k odstraňovaniu nedostatkov a vybudovaniu, či zdokonaleniu možností kariérneho rozvoja v cestovnom ruchu (CR) v partnerských krajinách za pomoci mentoringu. Inšpiráciou bol systém, ktorý funguje vo Veľkej Británii (príklady dobrej praxe, skúsenosti, know-how). Realizácia projektu prebiehala v dvoch fázach. V rámci prvej fázy projektu boli prostredníctvom série workshopov, navrhnutej na základe praxe overenej vo Veľkej Británii, vzdelávaní 4 mentori za každú krajinu (Litva, Rumunsko, Slovensko). Vyškolení mentori následne absolvovali mentoringové stretnutia s mentees, cieľom ktorých bolo overiť úspešnosť využitej metodológie a identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú úpravy a prispôsobenie podľa podmienok v partnerských krajinách.

Na základe skúseností z workshopov a mentoringových stretnutí boli v spolupráci s odborníkmi spracované ďalšie výstupy projektu, ktorými sú metodológia vzdelávania mentorov pre cestovný ruch a príručka „Sprievodca mentoringom“. Vyškolení mentori môžu pôsobiť aj po jeho ukončení.

Ako zdokonalí podnikateľ v cestovnom ruchu svoje zručnosti?

V oblasti CR pôsobí nemalé číslo podnikateľov, len v roku 2012 priamy HDP v cestovnom ruchu dosiahol 2,06 mld. Ak má organizácia či podnikateľ zo sféry cestovného ruchu záujem zaviesť mentoringový program, stať sa mentorom či mentee, príručka „Sprievodca mentoringom“ pre neho môže byť prvým krokom. Na finalizácii príručky, ktorá bola ukončená v septembri, sa v spolupráci s odborníkmi zo Slovenska a ostatných partnerských krajín podieľali aj pracovníci zo Slovak Business Agency. Agentúra v súčasnosti pripravuje ďalšie aktivity, najmä medzinárodné projekty, o ktorých sa dozviete viac na www.sbagency.sk.

Prínosy mentoringu pre sektor cestovného ruchu

Rozvoj cestovného ruchu je možný aj vďaka mentoringu, a to z viacerých dôvodov. Pracovné možnosti vytvárané v tomto odvetví sú dostupné nielen pre absolventov odborov zameraných priamo na cestovnom ruchu, ale aj  odborov, ktoré s cestovným ruchom súvisia nepriamo (ekonomika, obchod, podnikanie a pod.). Mentoring oceňujú aj malí a strední podnikatelia, ktorí majú v cestovnom ruchu vysoké zastúpenie, pretože uprednostňujú neformálne vzdelávacie programy a kurzy.

Začnite písať