Štát hodlá klastre viac podporovať

Na rozdiel od Českej republiky alebo Maďarska, slovenské klastre vznikli na základe iniciatívy firiem vo svojom odvetví a nie kvôli možnosti získať prostriedky štátnej podpory. Prvú jednorazovú podpornú aktivitu technologických klastrových organizácií realizovalo v roku 2012 Ministerstvo školstva SR, ktoré vyhlásilo výzvu na podporu vedecko-technických služieb. Podporených bolo päť najlepších projektov technologických klastrových organizácií. V roku 2013 prebralo štafetu Ministerstvo hospodárstva SR a jej agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá poskytla šiestim priemyselným klastrom dotáciu v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií. V súčasnosti sa vyhodnocuje podobná výzva na rok 2014.

Táto pozitívna aktivita štátnych inštitúcií by mala byť v ďalších rokoch ešte rozvinutá a mala by priniesť nové nástroje podpory klastrov.

Slovenskú republiku zaväzuje k rozvíjaniu podpory klastrov aj Partnerská dohoda zo dňa 20. júna 2014 s Európskou komisiou o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020, ktorá uvádza: „… je nevyhnutné zabezpečiť vytvorenie podmienok spolupráce súkromného sektora, alebo neziskového sektora a verejných výskumných organizácií, podporovať vznik inovatívnych start-up, spin-off a klastrov prostredníctvom administratívnej podpory transferu technológií z verejných inštitúcií a prepojením VaV a technologických inkubátorov.“ Súčasne v časti „Investície EFRR“ je medzi definovanými cieľmi aj cieľ:

  • zvýšenie počtu spolupracujúcich podnikov v dodávateľskom reťazci prostredníctvom vytvárania sietí, klastrov a inovačných centier, vrátane spolupráce MSP s veľkými podnikmi.

Potrebu podpory rozvoja klastrov uvádza aj národná stratégia RIS 3 – Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky: „Pre dosahovanie synergií v inovačných a ekonomických aktivitách s pozitívnymi dôsledkami na hospodársky rast a zvyšovanie zamestnanosti bude potrebné vytvoriť mechanizmy podpory spolupráce v rámci klastrov a  klastrových organizácií a hlbšie zapojenie VaI organizácií do ich činnosti.“

Podpora klastrov a klastrových iniciatív je postupne zapracovávaná aj do Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014-2020.Dokument poukazuje na potenciálny pozitívny prínos klastrov pre rozvoj hospodárstva SR: „Rozvoj klastrov má vysoký potenciál prispievať k posilneniu spolupráce podnikov a VV inštitúcií a tiež slúžiť ako efektívny nástroj pre rast konkurencieschopnosti podnikov,“ a: „Najväčšia pozornosť, okrem všeobecného rozvoja systému klastrov a valorizácie jeho potenciálu, by mala byť orientovaná na rozvoj mid-tech a hi-tech klastrov v inovačných huboch, klastrové iniciatívy pôsobiace v menej rozvinutých regiónoch, tam kde existujú pre východiskový základ a na podporu internacionalizácie etablovaných klastrov.“

Je dôležité zapracovať klastre a klastrové koncepty aj do regionálnych stratégií inteligentnej špecializácie, regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), regionálnych inovačných ekosystémov a inovačných hubov v rámci TUMR a do ďalších operačných programov, predovšetkým do Operačného programu Ľudské zdroje, do Integrovaného regionálneho operačného programu a do Programu rozvoja vidieka, ktorý bude v období 2014 – 2020 obsahovať podporu zakladania tzv. operačných skupín/klastrov.

O projekte Clustrat

Slovenskí partneri: Klaster automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R), Slovak Business Agency (SBA) a Únia Klastrov Slovenska (ÚKS) od októbra 2011 do októbra 2014 spolupracovali na medzinárodnom projekte „CluStratposilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém” (www.clustrat.eu). Projekt Clustrat je strategický inovačný projekt programu CENTRAL EUROPE (www.central2013.eu) spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Konzorcium projektu tvorí 18 organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu pre nové poňatie klastrov na podporu nových hospodárskych odvetví a odborov, prierezových technológií a prierezových tém.

V rámci projektu bol spracovaný Národný report za Slovenskú republiku, ktorý predstavuje dokument stručne informujúci o aktuálnej situácii v oblasti klastrovania a zároveň navrhuje možnosti zlepšenia klastrovej politiky na Slovensku, s využitím európskych skúseností. Národný report slúžil ako zdroj k článku.

 

Začnite písať