Stravné a čerpanie sociálneho fondu pre zamestnancov

Čo všetko môžu firmy čerpať zo sociálneho fondu? Aké finančné príspevky môžete poskytnúť svojim zamestnancom?

Firmy môžu zo sociálneho fondu čerpať napríklad príspevky na stravovanie, všetky druhy vstupeniek a poplatkov súvisiacich s regeneráciou pracovnej sily, ale aj lekárske prehliadky či komplexné lekárske vyšetrenia.

Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť aj rôzne formy finančných príspevkov na sociálnu výpomoc a finančné pôžičky v hmotnej núdzi alebo dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Je potrebné však upozorniť na fakt, že v súvislosti s príspevkami na športové a kultúrne podujatia ako aj iné príspevky s výnimkou:

  • príspevkov na zabezpečenie stravovania,
  • príspevkov na nealkoholické nápoje poskytované zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
  • príspevkov na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia ktoré vlastní zamestnávateľ a poskytne ho zamestnancom alebo
  • príspevky na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia, ktoré nevlastní zamestnávateľ ale prenajme si ho od jeho majiteľa a poskytne ho zamestnancom.

sa príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu považujú za nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý podlieha povinnosti odvodov a preddavku na daň z príjmov.

Tvorba sociálneho fondu

Viaže sa na deň dohodnutý na výplatu mzdy zamestnancom s tým, že prevod prostriedkov musí prebehnúť do 5 dní po výplatnom termíne.

Zamestnávateľ má povinnosť zúčtovať prídel do sociálneho fondu za predchádzajúci rok do 31. januára nasledujúceho roka. Zachováva sa možnosť previesť nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu do nasledujúceho roka.

Sociálny fond je potrebné tvoriť iba z hrubých miezd zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy, teda pracovného pomeru a nie z hrubých miezd pracovníkov zamestnaných na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ tvorí povinne sociálny fond vo výške 0,6 % z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Táto minimálna povinná výška je stanovená pre každého zamestnávateľa bez rozdielu toho, či dosiahol alebo nedosiahol zisk a tiež bez ohľadu na to, či je jeho činnosť zameraná na dosahovanie zisku alebo je to organizácia pôsobiaca v oblasti tretieho sektora, či verejnej správy.

Ďalší prídel do sociálneho fondu, či už na základe kolektívnej zmluvy v presne dojednanej sume alebo aj v organizáciách, kde odbory pôsobiť nemôžu (NBÚ, SIS), môže byť najviac vo výške 0, 5% z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za daný rok.

Živnostník a tvorba fondu

Podľa zákona o sociálnom fonde sa za zamestnávateľa považuje fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania na území SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere (§ 11 Zákonníka práce) alebo v služobnom pomere, to znamená v pracovnom pomere okrem zamestnancov zamestnaných na dohody.

Ak zamestnávateľ chce čerpať sociálny fond bez toho, aby zamestnanec platil dane a odvody, má možnosť čerpať sociálny fond nasledovne:

  • na dotáciu stravovania zamestnancov nad zákonom stanovený limit (limit stanovený v Zákonníku práce je 55 % z ceny jedla, resp. stravného lístka),
  • na úhradu za využitie rekreačného zariadenia vašimi zamestnancami (rekreačné pobyty),
  • na úhradu zdravotníckemu zariadeniu – napríklad za nadštandardnú starostlivosť poskytnutú zamestnancom,
  • na úhradu za športové zariadenie – napríklad za prenájom telocvične, fitnesu, plavárne, sauny…

Pričom pri úhrade za rekreačné, zdravotnícke, športové zariadenie a pod. sa musí postupovať tak, že zamestnávateľ si toto zariadenie, resp. poskytované služby prenajme od majiteľa zariadenia a úhrada za zariadenie ide priamo majiteľovi.

Problematikou tvorby a čerpania sociálneho fondu sa zaoberá samostatný zákon o sociálnom fonde, č.152/1994 Z.z., ktorého posledná výrazná novela č. 591/2007 Z.z. začala platiť od 01.01.2008.

Začnite písať