Uč sa a vzdelávaj ďalších

Projekt Moderná cesta rozvoja učiteľa podporila grantom aj SBA


Samostatné deti, zodpovedné za svoje činy, so zdravým spôsobom komunikácie – i to je jeden z cieľov projektu Moderná cesta rozvoja učiteľa. Iniciatívu hodnú nasledovania, ktorej snahou je prispieť k rozvoju žiakov na základnej škole, podporila grantom aj Slovak Business Agency. O  projekte sme sa pozhovárali s riaditeľkou Harmony Academy a jeho spolutvorkyňou PaedDr. Janou Chynoradskou a koncept prístupu zameraného na žiaka priblížila prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD.


O projekte

Myšlienka tejto cesty vychádza z konceptu Learn & Lead (Uč sa a veď!), ktorej korene siahajú do roku 2000. Cielene sa začala rozvíjať v dialógu učiteľov, manažérov, zákazníkov a majiteľov súkromných škôl priamo v ich prevádzkach od roku 2010 a v medzinárodných projektoch Erasmus+ v spoločnosti Harmony Academy.

Pred dvoma rokmi sa koncept rozvoja učiteľov a prístupu zameraného na žiaka napojil prostredníctvom projektu Erasmus+ pod názvom Upgrade with Learner-centred approach (LCA) aj na slovenské univerzity a ďalších zahraničných partnerov.

V rámci neho bolo vytvorených jedenásť odborných kompetencií, ktoré prepájajú zistenia obsiahnuté v siedmich princípoch prístupu zameraného na potreby žiaka podľa profesorky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Gabriely Lojovej a v deviatich princípoch moderného človeka, ktoré zostavila Jana Chynoradská. Dospela k nim na základe osobnej rozvojovej cesty a individuálnej práce so stovkami učiteľov počas 27 rokov vedenia vlastnej jazykovej školy Harmony Academy.

Projekt vytvorili pre pedagógov a jeho cieľom je rozvíjať ich mäkké zručnosti. To všetko so zreteľom na potreby žiaka. Realizuje sa od marca tohto roku na druhom stupni základných škôl. Myšlienka vychádza z konceptu Learn & Lead (Uč sa a veď!).

Rozvoj kritického myslenia, tímovú spoluprácu, komunikáciu či kreativitu síce zaraďujeme medzi podnikateľské zručnosti, no sú dôležité aj pre život ako taký. „V súčasnom školskom systéme na Slovensku sú tieto zručnosti značne podhodnotené. Snaha o jednotný prístup a memorovanie definícií a encyklopedických faktov vedie k potláčaniu prirodzeného záujmu a osobných daností žiakov,“ vysvetľuje príčiny vzniku projektu Jana Chynoradská.

Podľa riaditeľky spoločnosti Harmony treba viesť deti k samostatnosti. „A s ňou k zodpovednosti za svoje činy, ku kritickému mysleniu, ale aj k zdravému spôsobu komunikácie v rámci kolektívu. Ak to dokážeme, pripravíme ich na profesionálny aj osobný život. Ak v nich budeme hľadať a podporovať ich danosti a prirodzený záujem, povzbudíme ich do nových, zdravých projektov. A zároveň posilníme ich osobnosť a psychiku,“ dodáva Jana Chynoradská.

Prečo je projekt zameraný práve na druhý stupeň? „Pretože obdobie od 5. do 9. ročníka základnej školy je najcitlivejšou fázou na formovanie osobnosti a zdravého sebavedomia. Práve v tom čase dieťa začína stáť na vlastných nohách. Vytváranie podmienok na optimálne rozvíjanie jeho talentu v rámci jeho potenciálu a rešpektovanie jeho individuálnych osobitostí v tomto období môže výrazne posilniť motiváciu dieťaťa ďalej sa učiť. Metodiku však možno využiť na všetkých stupňoch vzdelávania, od prvého stupňa základných škôl až po vysokoškolské štúdium,“ objasňuje Jana Chynoradská.

Inovatívne prístupy

Slovak Business Agency zaviedla podporné nástroje v dvoch oblastiach podnikateľského vzdelávania. Prvým je tvorba materiálov a metodík, ktoré učiteľom základných a stredných škôl uľahčia rozvoj podnikateľských zručností. Druhým pilierom je podpora podnikateľského vzdelávania – vytvorenie schémy, ktorá umožňuje podnikateľským subjektom získať financie na rozvoj podnikateľských zručností.

„Vysoký záujem učiteľov o školenia v inovatívnych prístupoch, akým je aj naša Moderná cesta rozvoja učiteľa, ukazuje, že učitelia sa zaujímajú o rozvoj a postupnú zmenu v tradičnom systéme vzdelávania.“

Projekt Moderná cesta rozvoja učiteľa úspešne využil túto dotáciu. „Dotácia od SBA prišla v období, keď sme pracovali s univerzitnými pedagógmi na aplikácii konceptu v praxi. Možnosť zoznámiť sa s myšlienkou sme chceli poskytnúť čo najväčšiemu množstvu učiteľov. S tým sú spojené vysoké náklady nielen z hľadiska odbornej prípravy, ale aj organizačného zabezpečenia podujatí. Dotácia nám výrazne pomohla finančne zabezpečiť naše aktivity. Oceňujeme aj veľmi ústretovú komunikáciu počas celej realizácie projektu,“ teší sa zo spolupráce riaditeľka spoločnosti Harmony.

Pedagógovia si osvoja prístup modernej cesty na podujatiach v Trnave, Ružomberku a Košiciach. Stretnutia s pedagógmi sú rozdelené do troch tematických celkov. Na začiatku sa venujú osobnosti učiteľa, sebareflexii, aktivácii jeho záujmu o vlastný sebarozvoj.

Druhá časť patrí rozvoju prístupu zameraného na žiaka, zdôrazňuje sústredenie na talent a danosti každého jednotlivca a približuje spôsoby, ako nájsť a podporovať jeho potenciál. V tretej časti hrajú prím vzťahy medzi učiteľom a žiakmi.

Prístupy zamerané na žiaka, sebarozvoj učiteľa a rozvoj tímovej spolupráce priblížia účastníkom prostredníctvom myšlienkových máp, tréningmi sebaprijatia a sebamotivácie či odolnosti v záťažových situáciách. Tréning aktívneho počúvania a prístupu zohľadňujúceho vek a individuálne charakteristiky žiakov dopĺňajú praktické ukážky. „Vzhľadom na zameranie našej spoločnosti oceňujeme aktivity, ktoré podporujú rozvoj vzdelávania a rozvoj zručností nevyhnutných v 21. storočí. Podpora, akou bola aj výzva SBA, do ktorej sme sa zapojili, nám umožňuje odovzdávať myšlienky a koncepty rozvíjané v rámci nadnárodných spoluprác čo najväčšiemu množstvu pedagógov. Urýchľuje sa tým proces úspešného zavedenia do praxe, čo je pre nás veľmi motivujúce a prínosné. A naopak, podnikanie nám sťažujú časté zmeny zákonov a aj ich nejednoznačnosť, prípadne administratívna náročnosť ich plnenia,“ dodáva Jana Chynoradská.

Prístup zameraný na žiaka v praxi

Prístup zameraný na žiaka vo svete existuje už od 70. – 80. rokov minulého storočia. Jeho účinnosť potvrdzuje množstvo výskumov. Sú to najmä výskumy v oblasti neurovied skúmajúcich zákonitosti fungovania mozgu ako základu psychických procesov, a teda aj mechanizmy učenia sa.

„Výskumy vysvetľujú podstatu účinnosti tohto prístupu. Navyše účinnosť prístupu zameraného na žiaka jednoznačne potvrdzujú aj empirické skúsenosti. V krajinách s najkvalitnejším vzdelávacím systémom, predovšetkým v tých škandinávskych, je prístup zameraný na žiaka už dlhodobo filozofia aplikovaná na všetkých úrovniach vzdelávania,“ objasňuje profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD.

Podstata prístupu zameraného na žiaka spočíva v humanizácii vzdelávania. Úroveň nášho vzdelávania sa dlhodobo kritizuje. V našich školách stále pretrváva tradičné vyučovanie, keď učiteľ vysvetľuje, prikazuje, diriguje, hodnotí, trestá a žiaci viac-menej pasívne poslúchajú a učia sa, čo je v učebnici, prípadne čo im učiteľ prikáže.

„Mali sme obavy z prílišnej administrácie spojenej s poskytnutím dotácie, ale do dnešného dňa môžeme konštatovať, že informácie nám boli podané jasne a zrozumiteľne, takže nás vôbec nezaťažili. Ďakujeme a vrelo odporúčame aj iným podnikateľom.“

„Podstatou prístupu zameraného na žiaka je, že učiteľ vytvára podmienky, aby sa žiaci mohli aktívne učiť, čo ich zaujíma, čo je pre nich zmysluplné a relevantné. Aktívne sa pri tom podieľajú na rozhodovaní o dianí v triede. Vytvára sa pri tom pozitívna učebná atmosféra, v ktorej môžu byť žiaci sami sebou. Učebný obsah môžu prepájať so svojimi záujmami a potrebami, môžu sa plne realizovať a rozvíjať si zručnosti a kompetencie,“ dodáva Gabriela Lojová.

Pedagóg, ktorý sa podieľa na rozvoji žiaka

Rozvíjanie potenciálu žiaka ovplyvňuje množstvo faktorov, či už environmentálnych, sociálnych, alebo psychických. Vo vzdelávaní však najpodstatnejšiu úlohu zohráva práve učiteľ.

Vplyv učiteľa na rozvíjanie potenciálu žiaka je oveľa väčší, ako si často uvedomujeme. Práve preto je dôležité mať v školách čo najkvalitnejších učiteľov. „Náš prístup spočíva v transformácii učiteľov a škôl na učiace sa organizácie, ktoré kladú dôraz na zavádzanie individuálneho prístupu zameraného na potreby človeka. Je potrebné, aby učiteľ pracoval na vlastnom rozvoji a zoznamoval sa s humanizujúcimi prístupmi, s novými technológiami a metódami. No nenechávame ho v tom samého. Učiteľ s dobrým zázemím dokáže byť flexibilný, otvorený novým prístupom, ktoré zlepšujú jeho spoluprácu v triede. To znamená veľký prínos pre žiakov, ale aj pre tím školy,“ uzatvára Chynoradská.

9 princípov moderného človeka

Ide o súbor princípov, ktoré vám môžu poskytnúť lano vo chvíľach, keď budete musieť prejsť cez roklinu a riziko tohto kroku sa bude zdať neprekonateľné.

Vychádzajú z myšlienky, že ako učitelia, manažéri, podnikatelia máme v rukách určitú moc, s ktorou potrebujeme narábať rozumne a pozorne. Tak, aby sme každý deň mali zo seba dobrý pocit. Ak nie, vždy máme pred sebou ďalší deň a novú šancu stať sa takým lídrom, akého by ste si pre svoje deti priali.

Každý dospelý človek si žije vlastný život, a preto je nevyhnutné, aby dokázal kontrolovať sám seba, svoj život pre víziu, ktorá ho prirodzene nabáda k akcii na šírenie dobra, pochopenia, podpory a spolupráce doma, v práci či v spoločnosti ako takej.

Viktória Kiripolská
Foto: archív Learn&Lead

Začnite písať