V inkubátore sa remeslám darí


Remeselnícky inkubátor Gemer je vyhľadávaným miestom stretnutí, tvorby a podpory remeselníkov a nadšencov tradičného ľudového umenia v Košickom samosprávnom kraji. Na naše otázky o jeho činnosti odpovedala riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave HELENA NOVOTNÁ.

Ako sa myšlienka remeselníckeho inkubátora zrodila?

S nápadom sme sa pohrávali už pred jedenástimi rokmi, no a teraz dozrel čas. Budova, v ktorej sídlime, má bohatú históriu spätú so vzdelávaním a rozvojom umeleckých a remeselných zručností, aj s kultúrno-osvetovou činnosťou v regióne. Po komplexnej rekonštrukcii v roku 2015 tu vznikli nové priestory a zázemie s ideálnymi podmienkami pre inkubátor. Tento formát sme zvolili pre podobnosť so svetom podnikateľských inkubátorov. Nechceli sme remeselníkov učiť ich remeslu, ale podporiť a pomôcť im odborne tam, kde to potrebujú. Projekt sme zrealizovali s podporou nášho zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja. Tu v Rožňave sme aj preto, že v okrese je najväčšia koncentrácia remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov evidovaných v rámci regiónu.

Gemer bol odjakživa bohatý na tradičné ľudové remeslá. Ako to vyzerá dnes? Ako sa vám podarilo inkubátor naštartovať?

Je pravda, že naše počiatočné predstavy pomoci remeselníkom sme museli prispôsobiť realite a ich očakávaniam. Preto bolo prvou úlohou vytvorenie regionálnej databázy ľudí, ktorí sa remeslu aktívne venujú. To bolo časovo mimoriadne náročné. Absolvovali sme množstvo osobných stretnutí, prieskumov v teréne, overovali sme údaje a sumarizovali informácie o fungujúcich remeselníkoch. Ale získali sme tak ucelený prehľad o prostredí, o existujúcich remeselných odvetviach, o umení, ale aj o komunitách. Keď sme v apríli 2019 otvárali inkubátor, začínali sme s asi 140 remeselníkmi, no ku koncu roka ich bolo v našej databáze už cez 350. Vytvorili sme prvé predpoklady pre sieťovanie, spoluprácu a budovanie ďalších vzťahov. Remeslá u nás žijú, no remeselníci sa nepoznajú, nevedia o sebe navzájom.

Aké sú najväčšie problémy dnešných remeselníkov, s čím zápasia?

Folklór a tradície sa za posledné roky opäť dostávajú do povedomia. Existujú rôzne skupiny ľudí, ktorí sa remeslu venujú, a tak sú tu na jednej strane handmade výrobcovia, ktorí sa pri svojej tvorbe neviažu zásadne len tradíciou, ale sú zruční a aktívni, schopní svoj produkt aj predávať. Druhú skupinu tvoria väčšinou staršie ročníky – ľudoví remeselníci a výrobcovia zameraní na dodržiavanie tradičných vzorov a postupov. Nerobia to pre zisk, ale skôr pre vnútornú radosť a zachovávanie rodinnej či regionálnej tradície. Tieto skupiny sa majú od seba navzájom čo učiť. S čím remeselník dnes najviac zápasí, je nedostatok času, slabá propagácia a najmä osveta, zachovávanie identity pre budúce generácie. V tejto oblasti sa musia vzdelávať nielen remeselníci, ale najmä my ostatní, teda koncová kúpna sila, ktorá je pre zachovanie a rozvoj remesiel určujúca tým, čo vyhľadáva.

Členovia inkubátora pri práci.

Členovia inkubátora pri práci.

Čo všetko je náplňou činnosti inkubátora?

Hneď po vytvorení databázy registrovaných remeselníkov sme sa zamerali na networking, budovanie živej komunity a utužovanie vzťahov. Pracujeme s rôznorodými klientmi, každý má odlišné potreby, ciele a predstavy. Tomu našu činnosť podriaďujeme, vrátane vzdelávacích, prezentačných a networkingových aktivít. Venujeme sa napríklad prezentačným technikám – úspešné boli workshopy zamerané na nízkonákladové formy marketingu či produktovú fotografiu. Dobré výsledky prinášajú aktivity, pri ktorých účastníci nie sú len pasívni príjemcovia informácií, ale zároveň si interaktívne dané možnosti a postupy vyskúšajú na vlastných produktoch. Tak sú v reálnom čase vidieť aj výsledky.

Kto sa môže do inkubátora zaregistrovať a aké sú podmienky?

Ktokoľvek, kto sa venuje tradičnému ľudovému remeslu. Nekladieme žiadne podmienky, vyžaduje sa iba súhlas so zaevidovaním v databáze. Samozrejme, zameriavame sa geograficky na oblasť Košického samosprávneho kraja, dvere však pred nikým nezatvárame.

Čo zaregistrovaný člen získa?

Účasť na networkingových a motivačných podujatiach, na bezplatných vzdelávacích aktivitách v oblasti legislatívy, marketingu, obchodu či produktovej fotografie, má tiež možnosť prezentácie na našom webe či možnosť sprostredkovaného predaja produktov a organizovanie výstav. Začínajúcim remeselníkom v oblasti keramiky a textilnej výroby ponúkame možnosť využiť dobrovoľnú trojmesačnú stáž v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, kde sa naučia nové techniky, osvoja si postupy či rozšíria svoje zručnosti. Ďalšie služby budú postupne pribúdať.

Nenápadná historická budova v srdci mesta Rožňava v sebe ukrýva na Slovensku vcelku unikátny priestor – Remeselnícky inkubátor Gemer.

Nenápadná historická budova v srdci mesta Rožňava v sebe ukrýva na Slovensku vcelku unikátny priestor – Remeselnícky inkubátor Gemer.

Slovak Business Agency pred rokom uzatvorila s Remeselníckym inkubátorom Gemer memorandum o spolupráci. Akú konkrétnu podobu táto spolupráca má?

Už úplne prvé networkingové stretnutie našich remeselníkov prebehlo práve s podporou SBA. Pre nás to bola silná skúsenosť. Situácia je taká, že u mnohých remeselníkov vyvoláva myšlienka vlastného podnikania rešpekt. Spektrum ľudí, s ktorými spolupracujeme, je však široké a vždy sa medzi nimi vykryštalizuje skupina, ktorá podnikanie zvažuje alebo ho už v istej fáze rozbieha. Práve pre túto skupinu je mimoriadne prínosné využiť bezplatné vzdelávacie či konzultačné služby, ktoré SBA prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch ponúka. Či už sú to otázky v oblasti ochrany autorského práva, zmluvné vzťahy, dane, odvody, účtovníctvo, marketing, ale aj možnosť vycestovať na medzinárodné podujatia a priniesť si tak domov inšpirácie, nové vzťahy a trendy.

Podpísanie memoranda so Slovak Business Agency.

Podpísanie memoranda so Slovak Business Agency.

Pomáha táto spolupráca aj mladým remeselníkom, ktorí by chceli obnoviť či udržať niektoré tradičné remeslo?

Všetci naši remeselníci vytvárajú v tomto smere obrovskú pridanú hodnotu. Z mladých spomeniem aspoň jedného – talentovaného zvonolejára z Rožňavy Roberta Slíža. Venuje sa remeslu, ktoré u nás takmer vymrelo, a to je potenciál, ktorý presahuje hranice regiónu a stojí za to ho podporovať. A takýchto je viac. Som presvedčená, že v momente, keď človek rozbieha podnikanie a je vystavený množstvu byrokratických prekážok či neznalosti problematiky, je spomínaná forma podpory zo strany SBA mimoriadne dôležitá.

Čo chystáte v Remeselníckom inkubátore Gemer najbližšie?

Chceme vyraziť do regiónov, stretávať sa s partnermi, pokračovať v ďalšom budovaní komunity a posilňovať vzťahy v existujúcej sieti. Pre členov chystáme nové informačné workshopy v oblastiach, ktoré si sami nadefinujú. Pracujeme na vytvorení samostatných sekcií podľa jednotlivých druhov remesiel, kde prinesieme už špecifické vzdelávanie v príslušných okruhoch tém charakteristických pre daný typ remesla. Črtá sa nám línia rezbárstva, výroby paličkovanej čipky, zaujímaví sú aj lokálni malovýrobcovia potravinových produktov. S tým súvisí vybudovanie regionálnej značky, čiže župnej certifikácie produktov – „vyrobené v Košickom samosprávnom kraji“. Plánujeme aj župný festival remesiel, ale o tom zatiaľ viac neprezradíme.

Jozef Môcik
Foto: Rink

Začnite písať