Vysielanie zamestnancov do Českej republiky

Vysielate svojich zamestnancov na krátkodobé či dočasné práce do Českej Republiky? Predtým, ako sa tak stane, musíte splniť určité podmienky. Aké to sú?

Povinnosti, ktoré máte na Slovensku:

 • Vyslať môžete len zamestnanca, ktorého zamestnávate najmenej mesiac.
 • Zamestnaný musí byť u vás počas celej doby vyslania. Budete potrebovať kópiu pracovnej zmluvy ako dôkaz tohto pracovnoprávneho vzťahu.
 • Podnikať musíte na území SR aj pred vyslaním (najmenej 2 mesiace) aj po (výpis z príslušného registra, osvedčenie o živnostenskom podnikaní).
 • Odmeny pre zamestnanca počas celej doby vyslania vyplácate vy.
 • Zamestnanec vykonáva prácu v ČR vo váš prospech a na základe zmluvy o výkone práce za odplatu uzatvorenej medzi vami a stranou, pre ktorú sú služby určené (zmluva o dielo alebo objednávka z českej strany).
 • Zamestnanec nemôže nahradiť v ČR iného zamestnanca, ktorému skončila doba vyslania.

Po splnení týchto podmienok vám vydá miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne potvrdenie A1 za každého zamestnanca. Tým potvrdzuje, že ako zamestnávateľ ste splnil podmienky na vyslanie svojich zamestnancov a ste oslobodený od platenia odvodov za zamestnancov do českého systému sociálneho zabezpečenia.

Povinnosti, ktoré máte v Českej Republike:

 • V prípade regulovaných povolaní je potrebné, aby ste príslušným českým úradom preukázal, že máte dostatočné kvalifikácie na výkon týchto prác v ČR. Zoznam regulovaných povolaní aj s príslušnými úradmi nájdete v databáze.
 • Pred vyslaním zamestnancov do ČR je potrebné, aby objednávateľ služieb oznámil toto vysielanie na príslušnom formulári na úrade práce v mieste výkonu činností (zoznam).

Po úspešnom splnení kvalifikačných predpokladov vás české orgány zaradia do českého registra osôb dočasne alebo príležitostne pôsobiacich na území ČR. Toto oznámenie platí jeden rok.

Počas celej doby vysielania ste povinný dodržiavať povinnosti v oblasti pracovného práva ČR, najmä čo sa týka:

 • maximálnej dĺžky pracovnej doby a minimálnej doby odpočinku,
 • minimálnej dĺžky platenej dovolenky za kalendárny rok,
 • minimálnej mzdy, vrátane sadzieb za nadčasy, kolektívnych dohôd alebo ustanovenia o spravodlivej mzde,
 • ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny pri práci,
 • ochranných opatrení pri práci tehotných žien alebo žien krátko po pôrode, detí a mladistvých,
 • rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ostatných ustanovení o diskriminácii.

Autor: redakcia

Začnite písať