Zamestnajte na sviatky dohodára

Prichádzajúce sviatky sú príležitosťou, kedy podnikatelia môžu potrebovať drobnú výpomoc, niekedy jednorazového a niekedy trvalejšieho charakteru. Najvhodnejšou formou, ako dať niekomu šancu privyrobiť si a pritom pokryť svoje potreby, stále ostávajú dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. Aj keď podmienky zamestnávania na dohody sa v posledných rokoch výrazne zmenili, stále ostávajú menej záväznou formou zamestnávania, nakoľko oproti zamestnávaniu na základe pracovného pomeru nezaväzujú zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom stravné, náhradu mzdy za čerpanie dovolenky a samozrejme je možné ich ukončiť bez nároku na odstupné alebo výpovednú lehotu.

Dohody môžeme rozdeliť z dvoch hľadísk:

  1. podľa toho, aká činnosť sa bude na ich základe vykonávať
  2. podľa toho, s akým pracovníkom sa dohoda uzatvára z hľadiska odvodov

Podľa toho, aká činnosť sa bude vykonávať na základe dohody mimo pracovného pomeru delíme dohody na:

  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o vykonaní práce je možné odpracovať maximálne 350 hodín do roka u jedného zamestnávateľa a využíva sa najmä na činnosti jednorazového charakteru, ktorých výsledkom je niečo hmotné (analýza, školenie, web stránka, korektúra ….).

Na dohodu o pracovnej činnosti je možné odpracovať maximálne 10 hodín týždenne a využíva sa na činnosti opakujúceho sa charakteru (upratovanie, preprava, dokladanie tovaru…).

Podľa toho, s akým pracovníkom sa dohoda uzatvára môžeme z hľadiska odvodov dohody rozdeliť na:

  • dohoda uzatvorená so študentom
  • dohoda uzatvorená s pracovníkom, ktorý nie je ani študentom ani dôchodcom
  • dohoda uzatvorená s invalidným dôchodcom
  • dohoda uzatvorená so starobným dôchodcom

Dohoda uzatvorená so študentom sa nazýva dohoda o brigádnickej činnosti študentov. Je možné ju uzatvoriť so študentom dennej formy štúdia do veku 26 rokov. Navyše študent si môže každý mesiac podpísať u jedného zamestnávateľa vyhlásenie a uplatniť si tak odvodovú výnimku vo výške 159 eur, pri študentoch do veku 18 rokov vo výške 68 eur. Odvodová výnimka znamená, že do výšky zárobku vo vyššie uvedených sumách zamestnávateľ za študentov nie je povinný platiť odvody. V prípade, ak zárobok študenta tieto sumy prekročí, zamestnávateľ odvádza poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a tiež poistné do rezervného fondu solidarity.

S pracovníkom, ktorý nie je ani študentom ani dôchodcom je možné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti. Za takéhoto pracovníka zamestnávateľ odvádza do zdravotnej aj sociálnej poisťovne odvody v rovnakej výške, ako za pracovníka pracujúceho na základe pracovného pomeru a tak isto tomuto dohodárovi sa zráža poistné v rovnakej výške, ako by bol zamestnancom zamestnaným na základe pracovného pomeru.

Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne zamestnať na dohodu invalidného dôchodcu, môže rovnako využiť obidva druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Za invalidného dôchodcu podnikateľ odvádza poistné na invalidné, nemocenské a starobné poistenie. Odvody na tieto druhy poistení sa z hrubej mzdy zrážajú aj samotnému dohodárovi.

V prípade zamestnania na dohodu starobného dôchodcu je podnikateľ povinný odvádzať poistné iba na starobné poistenie a tiež tento odvod zrážať aj zamestnancovi. Po ukončení takejto dohody resp. raz do roka má starobný dôchodca možnosť nechať si v Sociálnej poisťovni prepočítať starobný dôchodok.

Praktické povinnosti

Pokiaľ je jasné, akého pracovníka a na aký typ dohody bude podnikateľ zamestnávať, je potrebné pristúpiť k praktickým povinnostiam spojeným so zamestnávaním na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru.

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Študentov, invalidných ani starobných dôchodcov nie je potrebné prihlasovať do zdravotnej poisťovne z titulu dohôd. Ostatných pracovníkov je potrebné do 8 dní odo dňa kedy začali vykonávať činnosť nahlásiť a pokiaľ zamestnávateľ nie je registrovaný z titulu iných zamestnancov, musí sa zaregistrovať aj on. V prípade zamestnávania do 3 zamestnancov je možné komunikovať s poisťovňou písomne, pri počte nad 3 zamestnancov iba elektronicky.

Prihlásenie do sociálnej poisťovne. So sociálnou poisťovňou je možné komunikovať len elektronicky, to znamená, že zamestnávateľ musí uzatvoriť zmluvu o elektronickej komunikácii a elektronicky prihlásiť pracovníka najneskôr v deň nástupu pred nástupom samotným.

Do zdravotnej aj sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný mesačne posielať výkazy poistného.

Správcovi dane je zamestnávateľ povinný oznámiť, že mu vznikla povinnosť k dani zo závislej činnosti a mesačne posielať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Po ukončení dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný pracovníka odhlásiť v zdravotnej aj sociálnej poisťovni a doručiť mu potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň pre účely ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania.

Začnite písať