Nespĺňate predpoklady na živnosť? Ustanovte zodpovedného zástupcu

V bežnej podnikateľskej praxi sa vyskytujú prípady, kedy chce súkromný podnikateľ alebo obchodná spoločnosť vykonávať viazanú, koncesovanú alebo remeselnú živnosť, na vykonávanie ktorej nespĺňa všetky predpoklady zadefinované zákonom. Najčastejšie sú to prípady, kedy nespĺňa vzdelanostné kritérium, nie je držiteľom potrebných oprávnení a povolení hlavne v oblasti gastronómie alebo potravinárstva alebo vlastní viac prevádzok a nemôže zodpovedať za všetky.

V takýchto prípadoch zákon umožňuje podnikateľom ale aj obchodným spoločnostiam ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý bude zodpovedať za konkrétnu živnosť, alebo aj prevádzku. Zodpovedný zástupca je teda fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti.

Pracovať môže na zmluvu aj dohodu

Z uvedeného dôvodu musí byť zodpovedný zástupca pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi alebo obchodnej spoločnosti. Pracovnoprávnym vzťahom podľa Zákonníka práce môže byť pracovný pomer založený pracovnou zmluvou a môžu to byť aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vzhľadom na to, že živnosťou podľa § 2 živnostenského zákona je sústavná činnosť, ktorú podnikateľ vykonáva prostredníctvom zodpovedného zástupcu, forma pracovnoprávneho vzťahu by mala závisieť od charakteru živnosti, ktorá je predmetom živnostenského oprávnenia podnikateľa, t. j. bude rozhodujúce, či je potrebná sústavná prítomnosť zodpovedného zástupcu v prevádzkarni.

Spoločník áno, člen dozornej rady nie

Zákonná povinnosť mať zodpovedného zástupcu v pracovnoprávnom vzťahu neplatí, ak zodpovedným zástupcom je manžel (manželka) podnikateľa alebo ak podnikateľom je právnická osoba, nemusí byť jej zodpovedný zástupca v pracovnoprávnom vzťahu, ak je ním spoločník.

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 písm. a), a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

Musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky

Zodpovedný zástupca musí podľa živnostenského zákona spĺňať viaceré zákonné podmienky. Predovšetkým musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti podľa § 6 živnostenského zákona sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony a
  • bezúhonnosť.

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti, ktoré musí zodpovedný zástupca spĺňať, sú podľa § 7 živnostenského zákona odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje.

Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky. Pod pojmom „bydlisko na území Slovenskej republiky“ živnostenský zákon rozumie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov, prípadne prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

Viac prevádzkarní, viac zodpovedných zástupcov

Podnikateľ – fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu alebo združenú prevádzkareň (združenou prevádzkarňou je trvalo zriadený spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu) a v nich prevádzkuje remeselnú, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň. Nevyžaduje sa mať zodpovedného zástupcu, ak podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.

Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jedinej takejto prevádzkarni alebo s povolenou výnimkou od živnostenského úradu aj vo viacerých takýchto prevádzkárňach.

Pokračovanie živnosti pri úmrtí

Živnostenský zákon umožňuje využiť inštitút zodpovedného zástupcu aj pri pokračovaní živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka) podľa § 13 živnostenského zákona. Ak dedičia zo zákona, dedičia zo závetu a pozostalý manžel (aj keď nie je dedičom, ale je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti) a ak v živnosti nepokračujú dedičia, nespĺňajú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 živnostenského zákona a osobitné podmienky podľa § 7 živnostenského zákona, sú povinní bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu. Rovnakú povinnosť má aj správca dedičstva ustanovený súdom, ktorý nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 7 ods. 1 a 2 živnostenského zákona.

Oznamovacie povinnosti

Ustanovenie, ako aj ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu, je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň, v ktorých prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť. V tomto prípade má podnikateľ povinnosť mať zodpovedného zástupcu, ale nemá povinnosť jeho ustanovenie, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie ohlásiť živnostenskému úradu. Rovnako takúto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa § 7 živnostenského zákona a ktorý úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonáva osobne.

Údaje o zodpovednom zástupcovi, ako aj jeho výpis z registra trestov sa dokladajú na príslušnom formulári pri ohlásení prevádzkarne na živnostenskom úrade a zodpovedný zástupca potvrdzuje svojím podpisom, že súhlasí so svojím ustanovením do tejto funkcie a vyhlasuje, že spĺňa všetky predpoklady na výkon tejto funkcie. Jeho údaje sa tiež uvádzajú na označení prevádzky spolu s otváracími hodinami, menom prevádzky a názvom jej prevádzkovateľa.

Začnite písať