Zmeny v používaní elektronických registračných pokladní

Cestovné agentúry a cestovné kancelárie majú od 1.4.2015 nové povinnosti týkajúce sa zákona o dani z príjmov číslo 595/2003 a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice číslo 289/2008 Z.z..

Všeobecne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa vťahuje na podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť pokiaľ prijmú platbu v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami za:

1)tovar

2)služby uvedené v prílohe číslo 1 zákona o ERP

3) zálohu za tovar a služby uvedené v bode 1) a 2)

4) vystavenú faktúru za tovar a služby uvedené v bode 1) a 2)

Platbou inými platobnými prostriedkami sa rozumie napríklad, platba platobnou kartou, stravovacími poukážkami, inými poukážkami.

Práve do prílohy č.1 zákona o ERP boli od 1.4.2015 pridané aj nasledovné služby týkajúce sa cestovného ruchu podľa klasifikácie produkcie:

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
platí pre celú podtriedu
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev

 

79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií

Od 01.04.2015 môžu podnikatelia prijaté tržby v hotovosti evidovať za určitých podmienok aj vo virtuálnej registračnej pokladnici. Virtuálna registračná pokladnica podľa § 4a Zákona o dani z príjmov je bezplatná služba, ktorú môžu využívať podnikatelia, ktorí majú pripojenie na internet. Doklad z virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ vytlačí na tlačiarni ako koncovom zariadení.

Uvedená služba je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva. Virtuálnu pokladnicu je možné používať až po registrácii na daňovom úrade na základe elektronickej žiadosti a po pridelení kódu pre pokladnicu. (§ 7a)

Virtuálnu pokladnicu môže využívať podnikateľ ak:

  • Počet vydaných pokladničných dokladov nie je viac ako 1 000
  • Má tlačiareň schopnú komunikovať s virtuálnou pokladnicou
  • Má možnosť vytlačiť doklady podľa § 4a ods.3
  • Je možnosť evidencie dvoch mien
  • Tlačové výstupy budú čitateľné po dobu 5 rokov

Virtuálna registračná pokladnica  nemá  fiskálnu  pamäť,  ukladá  všetky  údaje  na  server.  Doklady  sú  prístupné  na  neobmedzenú  dobu.  Netreba  si  ich  tlačiť a archivovať, archivujú  sa  len  neplatné  doklady a doklad  typu  „Vklad“  a to v deň, kedy sa vklad uskutočnil. Iné pokladničné doklady sa nemusia fyzicky archivovať.

Výpadok  internetu,  elektriny  alebo  akúkoľvek  inú  nedostupnosť  aplikácie  rieši  zákon  jednoznačne  – vydávanie paragónov a následné dohratie dokladov. Jedinečný prístup – meno a heslo má len užívateľ, teda vlastník virtuálnej pokladnice, za ich bezpečnosť si zodpovedá  on. Heslo si môže zmeniť kedykoľvek.

Podľa prechodného ustanovenia § 18cb podnikateľ, ktorý mal povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu už pred 1.1.2015 alebo podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu medzi 01.01.2015 a 31.03.2015 môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 01.01.2016.

Pokiaľ sa podnikateľ nerozhodne pre virtuálnu registračnú pokladnicu, má možnosť používať klasickú elektronickú registračnú pokladnicu alebo prijímať platby za tovary a služby len bezhotovostným spôsobom.

Začnite písať