Zodpovednosť v autodoprave

Základným právnym predpisom upravujúcim podnikane v autodoprave je zákon č. 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave. Tento zákon upravuje: prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy; pravidlá podnikania v cestnej doprave; zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave; práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave a v taxislužbe; podmienky prepravy nebezpečných vecí a verejnú správu v cestnej doprave. Tento zákon sa však nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.

Povinnosti dopravcu

Dopravca je vždy povinný:

  • prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku;
  • označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom;
  • zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb;
  • zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení na prevádzkovanie cestnej dopravy alebo príslušná koncesia;
  • zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel;
  • zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti;
  • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

Prenajaté vozidlo

Na prepravu v nákladnej doprave možno použiť aj prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej republike alebo v štáte, v ktorom má nájomca sídlo alebo trvalý pobyt, a sú v ňom tieto doklady:

  • zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje o prenajímateľovi, o nájomcovi, o vozidle, dátum uzavretia zmluvy a doba jej platnosti,
  • a pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia obsahujúca názov zamestnávateľa, meno a priezvisko zamestnanca, dátum uzavretia a dobu platnosti zmluvy alebo iný doklad o pracovnom vzťahu vodiča k nájomcovi vozidla, ak vodič nie je zároveň nájomcom vozidla.

Prenajatým vozidlom na účely zákona o cestnej doprave rozumie vozidlo, ktoré prenajímateľ nájomnou zmluvou za odplatu a na určenú dobu prenecháva bez vodiča na užívanie prevádzkovateľovi nákladnej dopravy na účet tretej osoby alebo na vlastný účet. Zmluva o prenájme vozidla uzatvorená podľa zákona o cestnej doprave sa musí vzťahovať výhradne na prenájom vozidla bez vodiča a nesmie byť spojená so zmluvou uzavretou s tým istým podnikom, ktorej predmetom je poskytnutie vodiča alebo osádky.

Odborný dozor

Zákon o cestnej doprave upravuje aj tzv. odborný dozor, ktorý dbá na dodržiavanie zákona a vyvodzuje aj zodpovednosť za prípadné nedostatky. Odborným dozorom je predovšetkým kontrola prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie cestnej dopravy, vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov, vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí, dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí. Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, vo vozidlách a v technickej základni kontrolovaných osôb. Odborný dozor vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, obvodný úrad dopravy v sídle kraja, VÚC, obec, policajný zbor a colné orgány.

Zmluva o preprave veci

Pri preprave tovaru a zodpovednosti z prepravy sú veľmi dôležité aj ustanovenia § 610 Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o preprave veci. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

Podľa zmluvy môže byť dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list. Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

Z hľadiska zodpovednosti za prepravu tovaru platí, že dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená: odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ustanovenia zmluvy, ktorou sa obmedzuje zodpovednosť dopravcu sú neplatné.

Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

 Mgr. Dávid Štefanka

Začnite písať